Elektronika

U‘ite‡n  sch‚m tka pro ka‘d‚ho..

Jak rozsv¡tit diodu napˆt¡m pod 1 Volt

Na bˆ‘n‚ diodˆ je £bytek napˆt¡ kolem 2V, tak‘e j¡ tu‘kovou bateri¡ 1.5V nerozsv¡t¡te. Na obr zku je jednoduch˜ obvod, kter˜ to dok ‘e.
D  se to postavit za smˆ¨n˜ch 6K‡, nacpat na desti‡ku 10x20mm a pou‘¡vat nap©. jako sign lka pro r–zn‚ no‡n¡ hry. —spora bateri¡ m–‘e b˜t dosti zna‡n  - spo‡¡v  v tom, ‘e jich nemus¡te kupovat tolik: na jednu diodu sta‡¡ jedna tu‘kov .
Po p©ipojen¡ nap jec¡ho napˆt¡, kter‚ m–‘e b˜t ni‘¨¡ ne‘ 1 Volt, se dioda rozsv¡t¡ norm ln¡m jasem. Spot©eba z le‘¡ na diodˆ a mˆn¡ se s napˆt¡m (zku¨ebn¡ vzorek ‘ral z nov‚ baterie 30mA), mˆlo by to vydr‘et sv¡tit p r dn¡, ale minim lnˆ p©es noc.
Tranzistory jsou libovoln‚ NPN a PNP (nap©. BC547 a BC557), odpory 330 Ohm a LEDka jak koliv. Na c¡vce nez le‘¡ v–bec, klidnˆ j¡ navi¤te mˆdˆn˜m dr tkem 0.1mm na tˆl¡sko odporu (aspo¤ 200k). Nav¡jejte po cel‚ jeho d‚lce nˆkolik vrstev z vit–.. a a‘ se v m to bude zd t dost, konce dr tku p©imotejte k v˜vod–m odporu a zak pnˆte c¡nem.

—sporn˜ bleskov˜ blika‡

Mal˜ blika‡ s nepatrn˜m odbˆrem vytv ©¡ na LED diodˆ kr tk‚ z blesky s kmito‡tem asi 1Hz. Zapojen¡ bylo vyvinuto pro velmi malou spot©ebu, p©ipojen‚ na baterii 9V vydr‘¡ blikat p©es tis¡c hodin (pokusn˜ vzorek byl v provozu 1400 hodin, tedy nˆjak˜ch 8 t˜dn–).
Spot©eba je 0.2 a‘ 0.4mA p©i nap jec¡m napˆt¡ v rozsahu 4.5 a‘ 12V. Tranzistory lze pou‘¡t jak‚koliv PNP a NPN (nap©. BC547 a BC557).
Pou‘it¡ to najde hlavnˆ v p©¡stroj¡ch na baterky, kde je t©eba nˆco indkovat (zapnut¡) a nepl cat p©itom zbyte‡nˆ energi¡.
Zpˆt na hlavn¡ str nku
.