Krou‘kov‚ brnˆn¡N vod, jak si m–‘ete upl‚st krou‘kovou zbroj doma, bez vˆt¨¡ch obt¡‘¡. Jedin˜m limitem z–st v  trpˆlivost, cel‚ brnˆn¡ se d  po ve‡erech upl‚st za 14 dn¡.

 • Brnˆn¡ se plete vˆt¨inou z krou‘k– o vnit©n¡m pr–mˆru 6 a‘ 10mm, kter‚ si navinete z ocelov‚ho dr tu 1.6 a‘ 2.2mm. Vzorek na obr zku je z krou‘k– pr–mˆru 6mm vinut˜ch z ‡ernˆn‚ho dr tu 1.6mm.

 • Dr t na v˜robu krou‘k– asi nejl¡p se‘enete ve velkoskladu hutn¡ch materi l– (nap©. podnik Ferona), asi 20K‡ za kilo. M–‘ete si vybrat ze dvou druh–: buƒto ‡ernˆn˜ nebo pozinkovan˜, z le‘¡ na v s. €ernˆn˜ ¨pin¡. Pozink je dra‘¨¡, pevnˆj¨¡ a nerezne, ale je leskl˜.
  Pr–mˆr dr tu volte podle toho, jak velk‚ krou‘ky chcete m¡t. Pro vˆt¨¡ krou‘ky vyberte tlust¨¡ dr t a naopak. L¡p se pracuje s ten‡¡m dr tem.

 • D–le‘it  pom–cka na v˜robu krou‘k– je nav¡jedlo. Udˆl te si ho jednodu¨e:
  Vezmete hladkou ocelovou ty‡ d‚lky 0.5m stejn‚ho pr–mˆru, jak‚ budou va¨e krou‘ky a ohnete jej do tvaru kliky (stejnˆ jako klika na grilov n¡ k ohni). Pak upnete do svˆr ku vodorovnˆ kousek trubky vhodn‚ho pr–mˆru, konec kliky do n¡ zasunete a nav¡jedlo je hotov‚. Klikou budete nav¡jet krou‘ky, proto se mus¡ v trubce volnˆ ot ‡et, ale zase nesm¡ m¡t moc velkou v–li.

 • Pot©ebujete tak‚ ¨t¡pa‡ky (nejl¡p p kovky!) a kombina‡ky. Abyste nemˆli od kle¨t¡ mozoly na rukou, doporu‡uju jejich rukojeti ovinout nˆ‡¡m mˆkk˜m.

 • V˜roba krou‘k– nen¡ slo‘it . Na klice navinete z dr tu co nejdel¨¡ pru‘inu a sund te j¡ z kliky. Nav¡jen¡ je dobr‚ za‡¡t na tom konci kliky, kde j¡ dr‘¡te a nav¡jet smˆrem k trubce. M te tak mo‘nost na za‡ tku zah knout konec dr tu za ohnut‚ rameno kliky, aby pru‘ina p©i nav¡jen¡ neprokluzovala (obr zek).


  Kdy‘ m te hotovou pru‘inu, na¨t¡p te z n¡ ¨t¡pa‡kama krou‘ky, pˆknˆ jeden po druh‚m. Budou otev©en‚ podobnˆ jako p‚rov‚ podlo‘ky. A‘ budete m¡t dostatek krou‘k– (na pˆkn‚ brnˆn¡ je jich pot©eba asi 20 tis¡c), tak kombina‡kama polovinu krou‘k– zm ‡knut¡m zav©ete. Pak vezmete v‘dy jeden otev©en˜ a jeden zav©en˜ krou‘ek a spoj¡te je dohromady, tak‘e budou tvo©it dvojici. Takov‚ dvojice utvo©¡te ze v¨ech krou‘k–.

 • M te-li p©ipraven‚ dvojice krou‘k–, m–‘ete za‡¡t s pleten¡m: Berete je a p©id v te do celku syst‚mem "jeden krou‘ek na ‡ty©i". Postup spojov n¡ neum¡m popsat slovy, ale brzy na nˆj p©ijdete sami. Plat¡ pravidlo, ‘e kdykoliv navl‚knete nˆjak˜ krou‘ek na ‡ty©i dal¨¡, hned ho kle¨tˆmi zav©ete. Pozornˆ si prohl‚dnˆte detail na obr zku a za‡nˆte podle nˆj. Uvid¡te, ‘e za chvilku v m to p–jde u‘ samo.
  Pozn mka: Na Nov‚m hradˆ jednou pletli brnˆn¡ tak, ‘e nap©ed vyrobili z krou‘k– pˆtice (na jednom krou‘ku byly navle‡eny dal¨¡ ‡ty©i, v¨ech pˆt krou‘k– bylo zav©en˜ch). Pak tyhle pˆtice spojovali dohromady pomoc¡ jednoduch˜ch otev©en˜ch krou‘k–, kter‚ hned po napojen¡ zav©eli.
  Nev¡m, kter˜ zp–sob je v˜hodnˆj¨¡, oba mˆ p©ijdou stejn‚.

 • A‘ upletete obd‚ln¡k aspo¤ 20 x 30 krou‘k–, p©eru¨te pr ci a d vejte pozor: Oblek mus¡ b˜t upleten tak, ‘e kdy‘ ho chytnete za ramena a nech te volnˆ viset dol– - MUS‹ se provˆsit do tvaru p¡smene Y (dole se z–‘¡). Kdy‘ se neprovˆs¡, pletete ¨patnˆ a je t©eba ho o 90 stup¤– oto‡it.
  Je to kv–li tomu, aby se krou‘ky nefaldovaly, a‘ je budete m¡t na sobˆ, brnˆn¡ v m dob©e sedˆlo a neprop¡chlo v m b©icho, a‘ se ohnete.
  Kousek brnˆn¡ na obr zku je orientov n spr vnˆ ve smˆru shora-dol–.

 • Detail vzorku:  Zpˆt na hlavn¡ str nku
  .