Jak se chovat k nesly¨¡c¡m


P©i setk n¡ s nesly¨¡c¡m:

Nikdy na nˆj nek©i‡et!! Nepom–‘e v m to, nesly¨¡c¡ ‡lovˆk v s nem–‘e sly¨et, ani kdybyste mu ©vali rovnou do ucha.

Pokud um¡ odez¡rat, stoupnˆte si p©ed nˆj (ani bl¡zko ani daleko, cca 2m), d¡vejte se mu do tv ©e a mluvte klidnˆ a pomalu. Hodnˆ pom–‘e, kdy‘ otv¡r te pusu jako p©i mluven¡, ale nevyd v te zvuk. T¡m si d v te mnohem vˆt¨¡ pozor na to, jak mluv¡te. Nep©eh nˆjte to s artikulac¡ a mluvte stru‡nˆ, jasnˆ, v˜sti‘nˆ.

Neum¡-li odez¡rat, pou‘ijte pap¡r a tu‘ku. Pi¨te tiskac¡mi p¡smeny, kr tk‚ jednoduch‚ vˆty. Pou‘¡vejte zn m  obecn  slova, vyhnˆte se slo‘it˜m v˜raz–m a souvˆt¡m. V‘dy se ujistˆte, ‘e v m nesly¨¡c¡ rozum¡. Pokud ovl d te prstovou abecedu, m–‘ete ji pou‘¡t, plat¡ stejn  pravidla jako p©i psan¡.

Bude-li p©¡tomen tlumo‡n¡k znakov‚ ©e‡i: Nikdy nemluvte na tlumo‡n¡ka! Buƒte st le obr ceni k nesly¨¡c¡mu a mluvte p©¡mo na nˆj. Vytv ©¡ to lep¨¡ pocit kontaktu a nesly¨¡c¡ se nec¡t¡ odstr‡en˜ (mluv¡te s nesly¨¡c¡m, tlumo‡n¡ka m te jenom na p©eklad).

Nikdy si nedˆlejte z nesly¨¡c¡ho legraci! Nezneu‘¡vejte toho, ‘e vy sly¨¡te! Nevyslovujte ‘ dn‚ hloup‚ pozn mky, mohli byste na to dojet. Tlumo‡n¡k obvykle nesly¨¡c¡mu v¨echno p©elo‘¡, v‡etnˆ va¨¡ vˆty "Tohle mu prosiv s ne©¡kejte". Tlumo‡n¡ci vˆt¨inou ct¡ etick˜ kodex, podle nˆho‘ tvo©¡ "most" mezi v mi a nesly¨¡c¡m. Jsou povinni p©elo‘it v¨e doslova, bez £prav a nestrannˆ. Jakoby tam ani nebyli. Stejnˆ tak mus¡ vysvˆtlit nesly¨¡c¡mu v˜razy kter˜m nerozum¡, upozornit ho na skryt‚ nar ‘ky, dvojsmysly, ‘ertovn˜ t¢n ©e‡i apod.
Kromˆ toho nˆkte©¡ nesly¨¡c¡ odez¡raj¡ tak perfektnˆ, a‘ v s to p©ekvap¡. Nˆkdy m–‘ete b˜t dokonce k nesly¨¡c¡mu obr ceni bokem, on se nemus¡ d¡vat p©¡mo na v s.. a stejnˆ "chytne" v¨echno, co ©¡k te.

Nepou‘¡vejte ironii. Viz: "No jen si to jablko klidnˆ snˆz!" m–‘ete myslet opa‡nˆ "Opova‘ se na nˆj s hnout!", ale nesly¨¡c¡ to nepozn . Nesly¨¡ t¢n va¨eho hlasu (a jablko sn¡, dovolen¡ od v s p©ece dostal).


Zpˆt na hlavn¡ str nku.