Co dokáĹe kytara..

Je mnoho zpľsobľ hry na kytaru. Nłkteré se vám pokusím pęiblíĹit..
ZdejĘí zvukové ukázky jsou jen pro pęedstavu, jak daná technika nebo efekt vypadá, na kvalitu hráçe ani kytary nehleâte :-). VĘechno je v MP3.
Housle
Od kytary je k houslím jenom krľçek, tak proç to nezkusit? :-) Je to aĹ pęíliĘ snadné. Kousek bavlnky potęeme kalafunou a mľĹeme hrát
[ukázka].

Skęípot
Nelekejte se, kvľli tomuto efektu (skęípání a vrzání) nemusíte niçit kytaru, staçí zlehka pęejíĹdłt navlhçenśm bęíĘkem ukazováku po délce strun. Nejlépe zní skęípot na nylonovśch strunách
[ukázka], na kovovśch jej nedoporuçuji kvľli korozi.

Hrací strojek
Nevím, jak bych tuhle techniku jinak pojmenoval :) PoloĹíte kytaru çudlíkem na zem (krk smłęuje kolmo vzhľru) a chytnete jí jako basu. Levou rukou pak chytáte akordy (dost nepohodlnnł) a pravou hrajete pęírazem, kterś navíc ozdobíte drnknutím pęes vĘechny struny
[ukázka].

Efekty na basovśch strunách
Kovové ovinutí basovśch strun umoĹĄuje vyloudit ęadu pazvukľ tím, Ĺe po nłm pęejíĹdíme po délce zeshora dolľ. Nłkdy je dobré tlumit strunu druhou rukou, aby neznłla.
Svist: BęíĘkem prstu nebo nehtem
[ukázka].
Moucha: Nehtem
[ukázka].
Slepice: Uchopíme strunu E6 v horní çásti krku mezi palec a ukazovák pravé ruky. DrĹíme jí tak, abychom se jí dotśkali nłkterśm z nehtľ (o nłj se bude hrát). Maliçko jí zvedneme, abychom nenaráĹeli o praĹce, a trhavśm Ękubáním sjíĹdíme po strunł dolľ
[ukázka].

Smích
Veselś smích se vyloudí opakovanśm slidem
[ukázka].

Vítr
Foukání vłtru napodobíte, kdyĹ roztáhnete od sebe prsty na pravé ruce, zlehśnka je poloĹíte na struny (jen co by se bęíĘky strun dotśkaly) a zaçnete rukou rychle kmitat zleva doprava
[ukázka].

Ťum
Slabounké Ęumłní se dobęe poslouchá v noci, kdyĹ je vĘude krásnł ticho - a do nłj zaçne kytara Ęeptat jemnou melodii. BęíĘka prstľ pravé ruky pęitom rychle kmitají po délce struny nahoru a dolľ, levá ruka normálnł maçká tóny. ProtoĹe je Ęum opravdu velmi tichś, musela bśt pro vás
[ukázka] trochu zesílena, omluvte proto její kvalitu.

Rozsah tónľ
VłtĘinou se na kytaęe (Ępanłlka s normálním ladłním) dá hrát v rozsahu tónľ E0 aĹ A#2. Mimoto se dají zahrát i tóny o jednu (dvł) oktávy vśĘ, kdyĹ brnkáte ZA sedlovśm praĹcem (Ęest kráčouçkśch strun, které vedou od nłj ke kolíçkľm)
[ukázka].

Hra kolíçkem
Pravou brnknłte, levou chyčte odpovídající kolíçek a.. toçte s ním :-)))
Pardón, to byl jen hloupś Ĺert :-)) PęibliĹnł takhle by to znłlo:
[ukázka] :-)
Bubínek
Jsou dvł varianty: buâ zkęíĹíte struny E6 a A5, obł v jednom místł pęimáçknete k praĹci a pak drnkáte na obł dvł zároveĄ
[ukázka], nebo prostł čukáte na dęevo kytary prstama, kloubama, nehtama :-)) Rľzná místa kytary zní jinak [ukázka].

Flageolety
(flaĹolety) - specialita strunnśch nástrojľ. Spoçívá v tom, Ĺe jednu strunu rozkmitáte na dvou frekvencích. Udłláte to tak, Ĺe místo stisku struny v nłjaké poloze se jí na tom místł pouze lehce dotknete bęíĘkem prstu - a po brnknutí prst ihned oddálíte (na basovśch strunách je pak moĹné dokonce pozorovat, jak struna v místł dotyku stojí a její horní a dolní çást se chvłje). Struna pęitom vydává krásnś, cinkavł zvonivś zvuk (hodnł záleĹí na kvalitł kytary)
[ukázka]. Nejlépe zní flageolety v polovinł délky struny (12. poloha u Ępanłlky).

Vibrato
Má mnoho podob. Cílem vĹdy je, aby hranś tón çi akord "kmital" (młnil svou vśĘku).
Jeden tón: prst buâ zesiluje a povoluje tlak na strunu nebo se kolébá po strunł nahoru/dolľ. Také moĹno strunou po praĹci nepatrnł smśkat (kovové struny praĹec poĘkozují). KaĹdś zpľsob zní troĘku jinak
[ukázka]. Dá se zahrát i technikou slide [ukázka].
Akord: buâto se zahraje vibrato kaĹdś tón v akordu zvláĘč, nebo se pouĹije speciální technika. Znám dvł: vyuĹití Dopplerova efektu nebo rezonance kytary.
Dopplerľv efekt je univerzální a funguje na vĘechny akordy. Prostł zahrajete akord a celou kytarou pomalu krouĹíte tak, aby se otvor v kytaęe k posluchaçľm opakovanł pęibliĹoval a vzdaloval. Vy z toho sice moc nemáte, ale posluchaçi to slyĘí
[ukázka].
Rezonance funguje jen u pár akordľ - u nłkterśch silnł, jinde slabł nebo vľbec (záleĹí to na konstrukci kytary, akordy najdete zkusmo). Zahrajete akord, pravou ruku dáte dlaní pęesnł nad rezonançní otvor a budete se jí k nłmu pęibliĹovat a zase vzdalovat (pozor na dotek strun) kmitavł od 2 do 10 cm. Zní to jako uuuaaaauuuu.. :-)
[ukázka]

Tremolo
Rychlé stęídání tónľ. Dá se hrát stejnł jako u mandoliny - o jednu strunu brnkáte rychle sem-tam obłma smłry trsátkem (nehtem)
[ukázka], nebo k tomu pouĹijete vĘechny prsty pravé ruky. Çím víc, tím líp - zapojte i malíçek [ukázka].
Hrajete-li tremolo vĘemi prsty na víc strunách, zní to úchvatnł - zvláĘč, kdyĹ to s tou rychlostí trochu pęeĹenete :-). Na to sám nestaçím, tuhle
[ukázku] hraje Ťtłpán Rak.

Arpeggio
(arpedĹo) - znamená, Ĺe tóny nłjakého akordu se nehrají naráz, ale postupnł, v rychlém sledu za sebou
[ukázka].

Rasguado
Rytmickś úhoz prsty pravé ruky pęes struny
[ukázka]. Zní jinak, kdyĹ se struny hned po úhozu utlumí [ukázka]. PouĹívá se hodnł pęi hraní flamenca.

Pizzicato
(picikáto) - tlumenś tón. Dłlá se tak, Ĺe pravá ruka se poloĹí okrajem dlanł na kobylku a zatlumí struny. Potom na nł normálnł hraje, ale struny pęitom nezní
[ukázka]. Je tęeba dát velkś pozor, aby tlumení bylo rovnomłrné na vĘech strunách.
Hra pravé ruky je takhle dost nepohodlnná, ale existuje jeĘtł druhś zpľsob: Pravá hraje normálnł a levá zatlumí struny tím, Ĺe je nedotiskne k praĹcľm (pouĹitelné hlavnł u barré).

Pęíraz
Hra pęírazem a odtaĹením (téĹ ligado) je základem pro rľzné melodické ozdoby (trylky). Prst levé ruky udeęí kolmo na strunu v nłkteré z poloh (tím ji rozezní) a tiskne ji dál - celou dobu bude struna znít. Pak se prst odtáhne a struna zazní jinśm tónem
[ukázka].
Pravá ruka pęitom mľĹe spolupracovat, ale nemusí.

Slide
(slajd) - klouzavá zmłna tónu z jednoho na druhś (téĹ glissando). Pro více tónľ naráz se nłkdy pouĹívá tzv. bottleneck - sklenłnś çi młdłnś váleçek, kterś si navléknete na levś malíçek, pak ho poloĹíte pęes vĘechny struny - a mľĹete se jít klouzat.. po krku nahoru a dolľ :-)
[ukázka].

Kytarové rejstęíky
KdyĹ hrajete na kytaru, tak hodnł záleĹí na tom, ve kterśch místech brnkáte na struny. VłtĘinou se hraje kolem rezonançního otvoru (normální kytarovś rejstęík)
[ukázka].
Pro tvrdś, ráznś, aĹ plechovś zvuk drnkejte co nejblíĹ u kobylky (sul ponticello)
[ukázka].
Młkkś zvuk harfy dostanete v polovinł délky struny (sol tasto)
[ukázka].


Absolutní ticho
Je to zvláĘtní zpľsob hry na kytaru, kterś bśvá velmi obtíĹnś pro taková nemehla, jako jsem já :-)) Jde o to, abyste na kytaęe nevydali jedinś zvuk! :)) Zkuste to: zatlumte struny, a za Ĺádnou cenu kytarou nepohnłte - çasto o ní Ęustí látka na Ęatech :-)
Absolutní ticho se obvykle vkládá, kdyĹ dohrajete nłjakou zvláĘč płknou skladbu. Diváci jsou doslova uneĘeni krásou tónľ, koukají do blba, v myĘlenkách bloudí kdovíkde a çasto ani nedśchají... kdyĹ tu náhle VY zniçehonic poruĘíte absolutní ticho nłjakśm tím LUP, K×ĆP, nebo nedejboĹe BRNK :)). Vytrhnte lidi ze stavu rozjímání - to je nejhorĘí, co jste jim mohli udłlat.. :-)

MľĹete si také poslechnout skladby, pokud chcete.


Zpłt na hlavní stránku
.