Curriculum vitaeTak to jsem j ! :-))


0,058 t
Nult‚ narozeniny:6.2.1976
V˜¨ka:1830 mm
V ha:
IQ:0.00132E+5
S¡la:IDDQD
Barva o‡¡, u¨¡:Viz foto :-)
Po‡et vlas–:Nepo‡¡tanˆ
Secret skill:B˜val˜ p©edseda KPP
Vrozen˜ odpor:Kou©en¡ & alkohol v jak‚mkoliv (i stopov‚m) mno‘stv¡
A‡koliv nelze do kr tk‚ho textu vtˆsnat dvouhodinov‚ vypr vˆn¡, pokus¡m se sem aspo¤ vtˆsnat dvacet let :-)

M‚ skute‡n‚ jm‚no nikdy nebylo Pavel Havaj¡k, ale Pasoft.
Narodil jsem se pohlav¡ mu‘sk‚ho, co‘ mi u‘ z–stalo. Ten omyl se stal p©ed necel˜mi 10000 dny, kdy jsem poprv‚ spat©il, jak vypad  svˆt - a nenapadlo mˆ nic chyt©ej¨¡ho, ne‘ za‡¡t bre‡et jako nˆjak‚ mimino. Tehdy jsem v ‘il rovn˜ch 4.95 kg, co‘ se dodnes p©¡li¨ nezmˆnilo.
Pak u‘ to ¨lo hodnˆ rychle. Prvn¡ £spˆch byl, kdy‘ mˆ vzali do mate©sk‚ ¨kolky, a druh˜, kdy‘ jsem byl p©ijat do prvn¡ obecn‚. Ve ¨kole n s u‡ili ‡¡st, sp t a po‡¡tat (v uveden‚m po©ad¡), nˆkter‚ vˆci nech pu dodnes.
Nˆkdy potom jsem sp lil sv–j prvn¡ tranzistor, co‘ u mne podn¡tilo zv˜¨en˜ z jem o elektroniku. Za‡ala kr sn  doba bastlen¡ v¨elijak˜ch elektronick˜ch hovadin i u‘ite‡n˜ch p©¡stroj–. Pozdˆji jsem poznal, ‘e 1+1=10 a zcela mˆ uchv tily integrovan‚ obvody. Produkce zapojen¡, kter‚ k ni‡emu nejsou, v tu chv¡li prudce vzrostla.
Po vstupu na SP› Elektro jsem poprv‚ uvidˆl, jak vlastnˆ vypad  po‡¡ta‡. Fascinovanˆ jsem tehdy z¡ral na £‘asn‚ mo‘nosti stroje, jemu‘ jsem mohl le¨tit kl vesy, absolutn¡ ¨pi‡ky tehdej¨¡ rozvinut‚ techniky, IQ151. Pod jeho masivn¡ bakelitovou konstrukc¡ hlasitˆ chroupal CPU instrukce a bylo ¨koda toho nevyu‘¡t.
Nˆkde tam se datuje za‡ tek m‚ho programov n¡ a j  po‡al tou‘it po vlastn¡m po‡¡ta‡i. Pozdˆji se j¡m skute‡nˆ stal DIDAKTIK M, vˆrn  kopie legend rn¡ho ZX Spectra. Ta mal , skromn , ¨ediv  krabi‡ka se zapsala zlat˜m p¡smem do m‚ho ‘ivota.
A pak spadla kometa. Bylo mi 18 a dostal jsem k narozenin m PC. Na tehdej¨¡ dobu kan¢n: 386SX/16, 40MB HDD - no prostˆ dˆlo :-)

Mysl¡m, ‘e d l pokra‡ovat nemus¡m, lid‚ s fantazi¡ si zbytek p©edstav¡ sami
(ti ostatn¡ viz pov¡dka Za‡alo to my¨¡ na str nce €ten¡ do nepohody).

P.S.: Za zm¡nku stoj¡ m–j pokus o studium na €VUT FEL. Vzali mˆ bez p©ij¡ma‡ek, to‘ jsem tam vstoupil, nic zl‚ho netu¨e :-). Byl jsem student m lo pe‡liv˜ a veselou shodou okolnost¡ mˆ po 2 letech str ven˜ch na akademick‚ p–dˆ tohohle £stavu vyrazili.
Jakmile mˆ vyhodili oknem, vr til jsem se dve©ma (co se div¡te, ‡lovˆk p©ece nemus¡ bejt mladej, aby byl v prv ku) a historie se opakovala. Zase po dvou letech a zase vyhozen. Od t‚ doby odol v m v¨em pokus–m okol¡ dostat mˆ zp tky na fuckultu (viƒ Netopejre :)). Jo a nav¡c: o‘enil jsem se :-)))

A to je vlastnˆ cel‚. D l u‘ bych si musel vym˜¨let - a na to j  nem m povahu ;))Zpˆt na hlavn¡ str nku
.