DrD

je zkratka pro Dra‡¡ Doupˆ, fantasy hru na hrdiny. Nevˆ©¡m, ‘e ji nezn te, ale p©esto se v m zde pokus¡m v rychlosti na‡rtnout, o co jde.

Nen¡ to ‘ dn  z klasick˜ch her (tzn. nic jako karty, ¨achy, vrhc by, kostky, ‡lovˆ‡e nezlob se, pi¨qorky.. apod.), na hran¡ DrD v m plnˆ posta‡¡ dvˆ hrac¡ kostky (¨estistˆnn  + desetistˆnka) a va¨e fantazie. Ta mus¡ b˜t co nejvˆt¨¡ ;)

Hraje se ve vymy¨len‚m svˆtˆ pln‚m kouzel, drak–, sk©¡tk– atd. a ka‘d˜ hr ‡ tam ovl d  svoj¡ postavu. Postavy - hrdinov‚ jsou neohro‘en¡ lid‚ rozli‡n˜ch povol n¡, kte©¡ se vydali do svˆta za dobrodru‘stv¡m. Oby‡ejnˆ vytvo©¡ malou dru‘inu, kter  cestuje pohromadˆ a spole‡nˆ ©e¨¡ probl‚my, kter‚ se jim naskytnou.

Celou hru vym˜¨l¡ a ©¡d¡ jeden ‡lovˆk, kter˜ dostane zvl ¨tn¡ £lohu jak‚hosi moder tora (©¡k  se mu P n jeskynˆ). Ten vylo‘¡ postav m dˆj hry, a bˆhem n¡ rozhohuje o v¨ech vˆcech. Ovl d  tak‚ ciz¡ postavy, kter‚ se ve h©e objev¡, aŸ u‘ je to kr lovna, hostinsk˜, nebo t©eba medvˆd, kter˜ zni‡ehonic vybˆhl z lesa a napadl dru‘inu.

C¡lem hry m–‘e b˜t cokoliv, od zabit¡ draka p©es z chranu princezny a‘ po hled n¡ poklad– - z le‘¡ na P nu jeskynˆ. Hra tak‚ dlouhodobˆ ‘ dn˜ c¡l m¡t nemus¡, postavy mohou jezdit po svˆtˆ zcela volnˆ a dˆlat si, co je napadne. P n jeskynˆ vˆt¨inou do rozhodnut¡ postav v–bec nezasahuje, pouze hr ‡–m v‘dy ozn m¡, co se stalo.

Prvn¡ pravidla pro hru u n s vy¨ly mysl¡m ji‘ nˆkdy kolem roku 1990 v nakladatelstv¡ Altar, od t‚ doby jsou st le vylep¨ov ny a dopl¤ov ny. Dˆl¡ se na nˆkolik ‡ st¡ - na pravidla pro za‡ te‡n¡ky, pro pokro‡il‚, pro experty..

Hrac¡ch kostek se v DrD pou‘¡v  k rozhodov n¡ ‘ivotn¡ch situac¡, kter‚ z le‘¡ na n hodˆ. Jak moc se nˆkdo p©i st©elbˆ ku¨¡ strefil; jak  je asi pravdˆpodobnost, ‘e nˆkdo p©i ¨plh n¡ po lanˆ spadne; kolik netop˜r– se probudilo, kdy‘ nˆkdo ve¨el do jeskynˆ; kolik se na¨lo v lese hub.. atd.

A v–bec..
Dra‡¡ doupˆ se hraje skoro v¨ude, tak se netva©te, jako byste o nˆm je¨tˆ nikdy nesly¨eli! :-)

Zde si m–‘ete zkusit zahr t jedno uk zkov‚ dobrodru‘stv¡.


.