DrD - Jarri‡‡ino dobrodru‘stv¡

Kr tk‚ demo ve stylu her Dra‡¡ho doupˆte. P©evzato ze star‚ho origin lu, upraveno, zkr ceno. Dost nepoveden  uk zka - omlouv m se v¨em skute‡n˜m fanou¨k–m a fanynk m DrD, hraj¡c¡m skute‡n‚ p©¡bˆhy Dra‡¡ho doupˆte, za velk‚ omezen¡ volnosti v tomto dobrodru‘stv¡..

Jmenuje¨ se Jarikka a jsi ‡lovˆ‡ice hrani‡ ©ka. M ¨ t©pytiv‚ ¨upinov‚ brnˆn¡, me‡ sv‚ho otce a nˆjak‚ z soby j¡dla na cestu. Tak‚ si nese¨ provaz (10 metr–), nˆkolik pochodn¡, k©esadlo a mˆch s vodou.
Se sv˜mi p© teli - barbarem Donarem a kouzeln¡kem Orbrinem jste dorazili k ›ed‚mu Vrchu, kde se vyd v ¨ na svou prvn¡ v˜pravu do jeskynˆ. Podle povˆst¡ se tam ukr˜vaj¡ poklady nesm¡rn‚ ceny, kter‚ se chcete pokusit z¡skat.
Vstupujete dovnit©. Vchod je £zk˜, ale d l se roz¨i©uje a v chodbˆ se d  j¡t pohodlnnˆ vzp©¡menˆ. Prvn¡ jde Donar, za n¡m Orbrin a nakonec ty. Donar zap lil pochode¤ a vytasil sv–j me‡. Tys ho napodobila a jdete vp©ed..

Co chce¨ dˆlat?

An¢¢¢, chci pokra‡ovat!
Ne d¡ky, to nen¡ m–j styl