Pasoft v s v¡t  na sv‚ str nce!
Najdete tu plno z bavy a pou‡en¡. Str nky nemaj¡ framesy ani podobn‚ blbosti, zobraz¡ je kter˜koliv prohl¡‘e‡.


Pro ty, kdo chtˆj¡ zn t m–j ‘ivotopis, kouknout do muzea nebo vyu‘¡t slu‘eb str nky.


N dhern  vˆc a skvˆl˜ hudebn¡ n stroj. V¡te v–bec, co v¨echno dok ‘e?
Moje kytara sice nen¡ dobr , ale skladby hr t um¡ :-)


Kouknˆte na album fotek abyste poznali, o co p©ich z¡te, kdy‘ sed¡te u po‡¡ta‡e :-)


Zapome¤te na po‡¡ta‡ov‚ - tˆch m m pln˜ zuby, mnohem lep¨¡ je DrD.
P©¡bˆh z DrD m–‘ete zkusit zde. Jinak hraju ¨achy, Maxi OverJump, pi¨qorky..
SEM aŸ klikne, kdo chce hr t Dementova dobrodru‘stv¡.


Ob‡as nˆco nap¡¨u (viz. prvn¡ a druh  kapitola), ale mnohem radˆji ‡tu Zemˆplochu, Stopa©ova pr–vodce po galaxii apod.
P r text– je na str nce €ten¡ do nepohody.


Tipy a triky pro ka‘d˜ den. Jak si upl‚st krou‘kov‚ brnˆn¡. Co se zam‡en˜m d¡tˆtem.
Virus na 45 bajt–. Zp–soby v z n¡ kravaty. Jak vyrobit pistolku z kol¡‡ku na pr dlo.
Miniaturn¡ sv¡tilna z Jodisolu.


Hlavolamy & du¨evn¡ sport, kouzla, astronomie, elektronika & bastlen¡, p©¡roda..


Mal˜ £vod do svˆta nesly¨¡c¡ch. Jak se chovat k nesly¨¡c¡mu? Jednoru‡n¡ a dvojru‡n¡ prstov  abeceda. Znakov  ©e‡ - obecn˜ £vod a p r znak–.


[Po‡¡tadlo]

Tato internetov  str nka ¨et©¡ p©¡rodu!
Je 100% vyroben  z recyklovan˜ch str nek opera‡n¡ho syst‚mu Okna94.


Napi¨te mi..
.