Kouzla

Proto‘e si pod t¡mhle m–‘ete p©edstavit cokoliv, r d bych v m sv‚ho kon¡‡ka p©ibl¡‘il trochu v¡c. Asi budete zn t pojmy trik, sal¢nn¡ magie, eskamot‚rstv¡, manipulace, zkr tka Ilusionismus.
Jsou to kouzla rychl˜ch prst– a fantazie, vznikl  v˜hradnˆ pro z bavu obecenstva, kter‚ vlastnˆ v¡, ‘e je klam no, ale v–bec mu to nevad¡ (ba pr vˆ naopak :-)).

Mo‘n  se v m dokonce vybav¡ nˆkter  jm‚na slavn˜ch kouzeln¡k–, nam tkou..

Bartholomeo Bosco (1793-1863), zn m˜ italsk˜ kouzeln¡k, zvl ¨Ÿ proslavil manipulaci Hra s poh ry. Ovl dal stovky trik– a kratochviln˜ch z bav, pro nˆ‘ byl v‘dy velmi v¡tan˜m hostem v jak‚koliv spole‡nosti.
David Milestones Copperfield (1956), ameri‡an, studoval divadlo, dramaturgii a tanec. Z vratn‚ kari‚ry kouzeln¡ka dos hl d¡ky televizn¡ spole‡nosti CBS a sv‚mu po©adu The Magic Of Copperfield.
Robert Houdin (1805-1871), francouzsk˜ kouzeln¡k, tv–rce automat–, vyn lezce trik–, postup– a p©evratn˜ch zmˆn v jevi¨tn¡m vybaven¡. Je ozna‡ov n za nejvˆt¨¡ho kouzeln¡ka minul‚ho stolet¡ a otce modern¡ magie.
Kellnerov‚ (1875-dnes), ‡esk  kouzelnick  dynastie.
Pasoft (1976), j  ;) Zn m nˆkolik m lo pˆkn˜ch trik–, co se vˆt¨inou lidem l¡b¡, a tak je ob‡as d v m k dobru. Nic moc, kdo mˆ vidˆl kouzlit na nˆjak‚ session, v m to m–‘e potvrdit ;)


Ur‡itˆ jste velmi nedo‡kavi toho, abych v m tak‚ p©edvedl nˆjak˜ trik :) V¡te, ono je tˆ‘k‚ kouzlit, u‘ kdy‘ jste v m‚ bl¡zkosti. Takhle na d lku je to mnohem obt¡‘nˆj¨¡ ;). Tak‚ nev¡m, co by s v mi mohla takov  magie prov‚st, ale p©esto se o to pokus¡m! ;-)
Jin˜mi slovy: Byli jste varov ni :-)))

Vesel˜ trik: Zmizen¡ osoby
.