Muzeum program–

Zde odpo‡¡vaj¡ v klidu a m¡ru nˆkter‚ uk zky m‚ho sna‘en¡.
Pros¡m, buƒte na nˆ hodn¡.


BOOTMAN.ZIP - P©¡jemn˜ bootovac¡ manager (33kB)
MAPA.ZIP - Mapa historick˜ch pam tek €esk‚ republiky (510kB)
TETRIX.ZIP - Hra ve stylu Tetris (14kB)
MLAT.ZIP - Ml ti‡ka - univerz ln¡ konvertor text– (9kB)
FONT.ZIP - Zav dˆ‡ ‡e¨tiny Kamenick˜ch pro DOS (4kB)
CLIP.ZIP - Rezidentn¡ ClipBoard pro DOS (3kB)
CDPLAY.ZIP - Jednoduch˜ p©ehr va‡ CD pro DOS (8kB)


FIRE.ZIP - Ho©¡c¡ monitor (¨et©i‡ obrazovky) (4kB)
STARLOGO.ZIP - Moje logo (¨et©i‡ obrazovky) (5kB)
RENTGEN.ZIP - Lehce erotick  blb–stka :-) (12kB)
3D-LIFE.ZIP - T©¡rozmˆrn‚ demo hry LIFE (6kB)
LABYRINT.ZIP - Semestr lka: Gener tor bludi¨tˆ a hled n¡ cesty (20kB)
TEXPAINT.ZIP - Kresl¡ obr zky v textov‚m m¢du (20kB)
SUNWAY.ZIP - Astronomick‚ v˜po‡ty kolem Slunce, Mˆs¡ce.. (9kB)


(v¨echno je Pascal/Assembler)
FONT-SRC.ZIP - Zdroj k k programu FONT (3kB)
CD-SRC.ZIP - Unita na ovl d n¡ CD mechaniky (4kB)
FM-SRC.ZIP - Kompletn¡ unita pro hran¡ FM hudby (4kB)
CPU-SRC.ZIP - Rutina pro detekci v¨ech typ– procesor– (3kB)


MIX.ZIP - Jeden takov˜ £letov˜ MOD. Ale v ‘nˆ jenom jeden. (31kB)


Jste na konci prohl¡dky muzea. VraŸte papu‡e a pomalu a v tichosti odch zejte zpˆt.
.