Noty ke skladbám..

Dovolte mi malou poznámku.

Nemám noty ke vĘem skladbám, které hraju. Pęed pár młsíci jsem noty dokonce jeĘtł ani neumłl (dneska je to lepĘí, uĹ chápu, co vĘechny ty puntíky znamenají ;-)). Taky prś vľbec nemám hudební sluch - a nemyslete si, Ĺe jo - uĹ mi to ęeklo víc dľvłryhodnśch, hudebnł vzdłlanśch lidí. Ale k vłci..

Na uçení skladby, ke které nejsou noty, mám zvláĘtní zpľsob, kterś by se vám mohl hodit. Staçí mít jakoukoliv nahrávku, tęeba na CD nebo na kazetł. KdyĹ si skladbu nasamplujete do poçítaçe a rozdłlíte na víc kratĘích úsekľ, mľĹete si tyhle úseky pouĘtłt a krokovat tęeba po vteęinł nebo po jednotlivśch tónech. Pustíte první tón ze skladby, necháte si ho tęeba opakovat a pęitom ho hledáte na kytaęe. AĹ ho máte, jdete na dalĘí. I kdyĹ to tak nevypadá, je to velmi rychlá metoda a za veçer se tak dá nauçit celá skladba, aniĹ byste młli noty.

Uznávám, Ĺe to není 100%. Na mnoha místech si skladby młním a zjednoduĘuji, ale takhle mi to staçí. Nejsem hudebník a nikdy jsem jím nebyl, brnkám si jen tak pro radost a jsem rád, kdyĹ jsou lidi rádi :-).


Zpłt ke skladbám
.