Maxi OverJump

Deskov  hra na b zi Halmy (p©eskakova‡ky). Vymysleli jsme to s Netopejrem za jedn‚ obzvl ¨Ÿ pohnut‚ noci - a teƒ se kouk te na v–bec prvn¡ uve©ejnˆn¡ jej¡ch pravidel na svˆtˆ ;-)

Hra je velmi n ro‡n  na kombina‡n¡ schopnosti & strategick‚ my¨len¡ a spolehlivˆ odrovn  i ty nejdrsnˆj¨¡ ¨achisty svˆta bˆhem nˆkolika minut :)
K jej¡mu hran¡ je pot©eba oby‡ejn  ¨achovnice, osm b¡l˜ch kole‡ek, osm ‡ern˜ch a nervy ze ‘eleza :-) Na za‡ tku se kole‡ka rozestav¡ stejnˆ jako u D my nebo Halmy, jen s t¡m rozd¡lem, ‘e b¡l  kole‡ka p©ijdou na ‡ern  pole a ‡ern  kole‡ka na b¡l  pole. T¡m se dos hne jednak vˆt¨¡ho zmatku bˆhem hry (o nˆj jde p©edev¨¡m) a jednak toho, ‘e kameny obou soupe©– se tak nikdy nemohou potkat na jednom poli.

Ve h©e se kameny nevyhazuj¡, pouze p©esunuj¡. C¡lem je co mo‘n  nejd©¡ve dostat v¨echny sv‚ kameny do z kladn¡ho postaven¡ na protˆj¨¡ stranˆ ¨achovnice.
T hnout se d  pouze na voln  pole opa‡n‚ barvy, ne‘ je barva kamen–, a to buƒ libovoln˜m smˆrem ¨ikmo o jedno pole (obr. 1), anebo p©eskokem.
P©eskoky jsou jednak klasick‚ jako v Halmˆ (p©esko‡¡ se ¨ikmo vlastn¡ k men, je-li hned za n¡m volno - obr. 2) anebo se vodorovnˆ-svisle p©esko‡¡ k men soupe©e (obr. 3).
Stejnˆ jako u Halmy se m–‘e v r mci jednoho tahu udˆlat t©eba deset p©eskok–.


Tempo hry se st le zrychluje a hr ‡i ji‘ nenazna‡uj¡, kudy prov dˆli jednotliv‚ p©eskoky - prostˆ seberou k men z jednoho pole ¨achovnice a polo‘¡ ho jinam (samoz©ejmˆ dle pravidel p©esunu). Pak je vˆc¡ soupe©e, aby v m‘iku zkontroloval, je-li dan˜ tah mo‘n˜. Pokud s n¡m souhlas¡ a t hne, je p©edchoz¡ tah zahran˜ a u‘ se nem–‘e vr tit zp tky, i kdyby byl proti pravidl–m. Pokud soupe© nesouhlas¡ (k©i‡¡ "Co‘e? Nech pu! Revize!"), mus¡ hr ‡ tah vysvˆtlit a uk zat, kudy k men sk kal z v˜choz¡ho pole do c¡lov‚ho. Nepoda©¡-li se hr ‡i dok zat, ‘e je takov˜ tah mo‘n˜, mus¡ ho vr tit zpˆt a t hnout jinak.

Vyhraje-li jeden z hr ‡–, v–bec nic se nedˆje (nejde toti‘ o v˜hru, ale o samotn˜ pr–bˆh hry) a hr ‡i ihned za‡¡naj¡ novou hru s kameny opa‡n‚ barvy, ne‘ dosud mˆli (v˜hoda: nemus¡ se obracet ¨achovnice a zv˜¨¡ to chaos).

Nutno podotknout, ‘e ke konci je cel  hra zalo‘ena v˜hradnˆ na d–vˆ©e, proto‘e v t‚ ¨¡len‚ rychlosti oba hr ‡i tak-tak ‘e st¡haj¡ vym˜¨let sv‚ tahy a nemaj¡ ¨anci je¨tˆ kontrolovat slo‘itˆ vykonstruovan‚ tahy soupe©e.
Na obou soupe©¡ch je mo‘no pozorovat bˆhem hry viditeln‚ zmˆny. Z £vodn¡ho klidu neust le zrychluj¡ tempo, ani‘ by je k tomu kdokoliv nutil. Za‡¡naj¡ b˜t nerv¢zn¡, prov dˆj¡ nedomy¨len‚ ‡i n hodn‚ tahy, zat¡naj¡ pˆsti a okusuj¡ si nehty. Pak za‡¡naj¡ zapom¡nat barvu sv˜ch figurek, t hnou m¡sto soupe©e a za chv¡li se nervovˆ sesypou.
Maj¡ skvˆle vymyt‚ mozky, podaj¡ si ruce a s p©ihloupl˜m £smˆvem klesnou kr snˆ p©¡jemnˆ unaveni do k©esla, co‘ bylo £‡elem hry. Nˆkolik minut si vychutn vaj¡, jak je n dhern‚ v–bec na nic nemyslet.. :-)


Zpˆt na hlavn¡ str nku
.