Pistolka z kol¡‡ku na pr dlo

Udˆlal mi j¡ strejda, kdy‘ jsem byl je¨tˆ mal˜. Je nebezpe‡n  asi jako dˆtsk  ¨puntovka z hra‡k rny :-))). Pamatuju se, jak jsme doma tajnˆ brali kol¡‡ky a skvˆle se s nima tenkr t vyblbli :-).

Vezmˆte 2 d©evˆn‚ kol¡‡ky na pr dlo, stejn‚ jako je kol¡‡ek na obr zku.Vyberte kol¡‡ek, kter˜ m‚nˆ pru‘¡, a p©edˆlejte ho na "dr‘ k":Druh˜ kol¡‡ek rozeberte, vezmˆte z nˆj pru‘inu (spou¨Ÿ), jeden z d©evˆn˜ch d¡lk– - a smontujte z nich "hlave¤":Zasu¤te hlave¤ do dr‘ ku.. a pistolka je hotov :Posledn¡ zbyl˜ d©evˆn˜ d¡lek (n boj) zatla‡te ‡elnˆ do hlavnˆ. P©itom se nat hne pru‘ina a zapadne do dr ‘ky v kol¡‡ku.Pistolka je p©ipraven  k v˜st©elu, sta‡¡ nam¡©it a zm ‡knout spou¨Ÿ :-))Nˆkolik rad na z vˆr:
A‘ budete l mat rekordy v dost©elu, vyberte si kol¡‡ek s maxim lnˆ pru‘¡c¡ pru‘inou nebo j¡ kle¨tˆma trochu dot hnˆte. N m to l¡talo nejd l asi 10 metr–, pr–mˆrnˆ v¨ak 3-5. Men¨¡m dˆtem pru‘inu naopak rozt hnˆte, budou m¡t slabou‡k‚ "pliv tko" na 1 metr.
Nabitou pistolku m–‘ete pojistit proti n hodn‚mu v˜st©elu: Zasu¤te n boj d l do hlavnˆ - za zob ‡ek pru‘iny (klidnˆ a‘ nadoraz) - a kdy‘ potom zm ‡knete spou¨Ÿ, n boj nevylet¡. P©ed st©elbou n boj zase jednodu¨e povyt hnete.

P.S.:
V¨imli jste si, jak ekologick  byla v˜roba pistolky? ’ dn˜ d¡lek nezbyl = nulov˜ odpad! :))


Zpˆt na hlavn¡ str nku
.