Tipy a triky

Zde jsou zadarmo rady k nezaplacen¡ :-)

Kuchynˆ

 • Ml‚ko ani pol‚vka nep©ekyp¡ p©es okraj rendl¡ku, pot©ete-li okraj nˆjak˜m tukem.
 • Knedl¡ky se nerozva©¡, p©id te-li do vody ¨petku hladk‚ mouky.
 • Ryb¡ pach zmiz¡, namo‡¡te-li rybu na nˆjak˜ ‡as do ml‚ka.
 • Tˆsto se v m p©i zpracov n¡ nebude lepit na ruce, kdy‘ si je p©ed prac¡ nama‘ete tukem.
 • P©i mlet¡ strouhanky zkuste p©es ml˜nek p©et hnout s ‡ek a zajistit jej gumi‡kou. Budete ml¡t p©¡mo do pytl¡ku a bez nepo© dku.
 • Aby s–l ve sl nce nevlhla a netvrdla, vlo‘te do sl nky p r zrnek r˜‘e nebo such‚ho hr ¨ku.
 • K–ru a b¡lou bl nu z pomeran‡e nebo grapefruitu oloup te sn z, kdy‘ plod na chv¡li pono©¡te do vrouc¡ vody.
 • Brambory se uva©¡ rychleji, kdy‘ k nim p©id me l‘¡ci tuku nebo sklenku piva. Tak‚ se mohou navl‚knout na pletac¡ jehlici (kov do nich p©ivede v¡c tepla) nebo va©it v tlakov‚m hrnci.
 • Brambory uva©en‚ ve v˜varu na pol‚vku budou zvl ¨tˆ chutn‚.
 • Namrzl‚ nechutn‚ brambory lze zachr nit: nech te je p r dn¡ vyvˆtrat v m¡stnosti s teplotou asi 15 stup¤–. P©i va©en¡ pak nˆkolikr t mˆn¡te vodu (teplou za teplou) a p©id te l‘i‡ku octa.
 • Nakrojen˜ sal m neoschne, pot©ete-li ho b¡lkem nebo s dlem.
 • Vejce p©i va©en¡ nepraskne, prop¡chnete-li jej jehlou na tup‚m konci. Do vody m–‘ete tak‚ p©idat trochu octa.
 • Praskl‚ vejce uva©¡te takto: opl chnˆte ho studenou vodou a pak vhoƒte do vrouc¡ vody. Zaru‡enˆ nevyte‡e.
 • €erstv‚ vejce od star‚ho pozn te ve vodˆ: ‡erstv‚ klesne ke dnu,
 • star‚ plave.
 • Va©en‚ vejce se v m poda©¡ rozto‡it na ¨pi‡ce, syrov‚ nikoliv.
 • Chlebov  strouhanka je pro zahu¨Ÿov n¡ gul ¨e a om ‡ek lep¨¡ ne‘ mouka.
 • Aby se tuky p©i sma‘en¡ nep©ipalovaly a neprskaly, p©idejte do nich ¨petku soli nebo pl tek syrov‚ mrkve.
 • Porcel nov˜ tal¡©ek polo‘en˜ do hrnce zabr n¡, aby se pokrm p©i va©en¡ p©ip lil ke dnu.
 • Aby ml‚ko nezkyslo, dejte do nˆj kostku cukru nebo list k©enu.
 • Okurku zachov te svˆ‘¡, pono©¡te-li ji do vody stopkou dol–. Voda by mˆla okurce sahat "do p–li tˆla". Rovnˆ‘ je mo‘n‚ celou okurku pot©¡t vaje‡n˜m b¡lkem.
 • Pokli‡ku m–‘ete z hrnce p©i va©en¡ kdykoli sejmout, opat©¡te-li ji korkov˜m ¨puntem zatla‡en˜m do dr‘ tka. Za nˆj pak horkou pokli‡ku v pohodˆ chytnete.
 • Teplotu trouby m–‘ete zmˆ©it prou‘kem tenk‚ho pap¡ru. Pokud po 3 minut ch pap¡r ze‘loutne a zkrout¡ se, je trouba vla‘n  a upe‡ete v n¡ leda pi¨kot. Je-li prou‘ek ‘lutohnˆd˜, je trouba vyh© t  asi tak na b bovku, dort nebo v no‡n¡ cukrov¡. Jestli‘e pap¡r docela zhnˆdne, je teplota vhodn  i pro v no‡ku, buchty nebo mazanec.
 • Maso lze za i tepl˜ch dn– uchovat do druh‚ho dne bez ledni‡ky. Sta‡¡ pot©¡t octem nebo zabalit do utˆrky namo‡en‚ v octov‚ vodˆ.
 • J¡dlo stydne pomaleji, nah©ejete-li p©edem tal¡©e.

 • —klid & £dr‘ba

 • Z pach z kou©en¡ se zna‡nˆ zm¡rn¡, povˆs¡te-li v m¡stnosti houbu namo‡enou v octˆ nebo kdy‘ zap l¡te sv¡‡ku.
 • Zamrzl  okna umyjte slanou vodou s jarem. Nepot¡ se a nezamrzaj¡.
 • Aby obrazy visely rovnˆ, p©ilepte zezadu na r m kousek ¨mirglpap¡ru.
 • ›pinavou spodn¡ plochu ‘ehli‡ky vy‡ist¡te, kdy‘ p©e‘ehl¡te rozp lenou ‘ehli‡kou vrstvu nahrubo mlet‚ soli.
 • Mastn‚ skvrny z pap¡ru odstran¡te tak, ‘e je zasypete k©¡dou, p©ikryjete z obou stran pij kem a zat¡‘¡te do druh‚ho dne.
 • Otvory do k–‘e (opasku) jdou dob©e dˆlat roz‘haven˜m h©eb¡kem.
 • P©¡li¨ mˆkk˜ kart ‡ ztruhne v roztoku kamence.
 • Nerezavˆj¡c¡ h©eb¡ky dostanete, kdy‘ je roz‘haven‚ hod¡te do oleje.
 • Natˆra‡sk˜ ¨tˆtec je velice dobr  pom–cka na myt¡ n dob¡.
 • Skom¡raj¡c¡ ohe¤ o‘iv¡ hrst soli.
 • Uhl¡ pokropen‚ vodou vyd  vˆt¨¡ ‘ r. Briketa ho©¡ d‚le zabalen  do pap¡ru.
 • V nouzi se d  docela dob©e pr t gumov˜m zvonem na proplachov n¡ v˜levek. • Zpˆt na hlavn¡ str nku
  .