Tranzistor


Elektronická polovodiçová souçástka se tęemi (nłkdy i více) vśvody, která je schopná zesilovat vśkon. MľĹete jej nalézt v mnoha elektronickśch pęístrojích, ale nezkouĘejte to ;-)
DľleĹitá poznámka: Tuto souçástku samozęejmł nelze zamłĄovat s lidovśm názvem pro tranzistorovś pęijímaç, kterému se naprosto netechnicky (a tedy nesprávnł) ęíká "tranzistor"!

Pro laiky:
Nechte to plavat.
Urçitł máte svśch starostí dost, takĹe se usmívejte a vłzte: bude líp :-)

Pro touĹící po poznání:
Princip çinnosti:
Vśstupní elektrodou tranzistoru je nejçastłji kolektor, jehoĹ proud je omezen odporem pęechodu P-N mezi kolektorem a bází (polarizovaného v závłrném smłru). Zavede-li se proud vstupním pęechodem P-N (mezi bází a emitorem je polarizován v propustném smłru), difundují odtud nabité çástice (elektrony nebo díry) do oblasti vśstupního pęechodu a svou pęítomností sniĹují jeho odpor, takĹe proud vśstupního pęechodu roste s proudem protékajícím vstupním pęechodem.

Pro odborníky:
Ignorujte laskavł vĘechno, co jste se tu o tranzistoru dozvłdłli :-)Zpłt
.