Zaçalo to myĘí...

aneb (moĹná) zajímavé kecání o poçítaçovśch upgrade.
Z nehodnovłrného vyprávłní pana K. po nocích sesmolil MirekJ.

Ano, zaçalo to vĘechno myĘí, protoĹe pan K, jak budeme nadále
nazśvat naĘeho typického poçítaçového mainaka, dostal nłkde
nłjakś program a ten mu oznámil nłco v tom smyslu jako Mouse
not found, program halted, çi Hardware requirements:
Microsoft comlatibile mouse. NáĘ pan K byl aĹ nyní se svou
286-tkou spokojen a chlubil se, pęed pęáteli Ĺe má AT, a Ĺe
ho naĘtłstí minuly doby pomale nechutnśch XT, mnohdy i bez
hard disku. Byl Ęčasten aĹ do té doby, kdy jeden program
zaçal poĹadovat Mouse a kdy druhś progam byl bez myĘi jen
tłĹko ovladatenś. Pan K. tedy obeĘel pár poçítaçovśch obchodľ
a v cenících vyhledal poloĹky poçítaçové myĘi. A ejhle, myĘ
se dá sehnat za pár stovek, no to si pęece mohu dovolit.
ProtoĹe to byl uĹ pęeci jen trochu pokroçilś maniak, tak ho
napadlo podívat se na zadní starnu poçítaçe, jestli bude myĘ
kam pęipojit. Hledal a naĘel jen nłco, co pęipomínalo
paralelní port a poté co v obchodł zjistil, Ĺe myĘ je
sériová, byl velmi roztrpçen. Kde sehnat obyçejnś port? Zaçal
se tedy blíĹe zajímat hardware a zhrozilo ho, Ĺe onen port by
jej pęiĘel pomalu na víc, jak myĘ. Nicménł shánłl dál, a tak
nłjak se mu pęipletly do cesty dvł karty. Jedna byla obyçejná
karta s I/O porty a jedna byla celś IDE ęadiç. Rozdíl v cenł
nepatrnś, obł ceny velice pęijatelné, a tak se pan K rozhodl:
Koupim si rovnou IDE ęadiç, budu tak mít porty i ęadiç,
kdybych si nłkdy v budoucnu chtłl koupit vłtĘí disk. Ten 20
MB Ęnek mi uĹ také pęestává staçit. Pan K si ani nepomyslel,
Ĺe stojí na zaçátku nekoneçného upgradování, které má pouze
tęi konce:
1 tęída - UĹivatel v blázinci,
2 tęída - Finançnł zrujnovanś uĹivatel
3 tęída - UĹivatel s Pentiem/150 MHz.
Takto konçí uĹivatel zataĹenś do upradovacího koltoçe
a vĘichni mají spoleçné to, Ĺe proklínají den kdy poprvé
sedli k poçítaçi. Vračme se ale k panu K. Ten samozęejmł
nezľstal jen u myĘi. Młl IDE ęadiç a tím i volnou cestu
k vysnłnśm kapictém diskľ od 80 MB vśĘe, coĹ je vĹdy pro
majitele 20 MB 286-tek silnłjĘí, neĹ oni sami. KdyĹ se k tomu
pęidá ne vĹdy legální vlastnictví docela dobré haldy programľ
konçívá to v lepĘím pęípadł zavaęením disketové jednotky
následované finançním zrujnováním ve formł nákupu poęádného
pevného disku. LepĘí je na tom ten, kterś si hned na zaçátku
uvłdomí, Ĺe bude potęebovat disk co nejvyĘĘí. Musím pana K.
pochválit, Ĺe pslechl dobré pęítelovy rady "Çím vłtĘí disk si
koupíĘ, tím rychleji ho zaplníĘ" a nekoupil si v bazaru 80
- 120 MB disk, kterś podle jeho pęedstav byl velkś aĹ dost.
Koupil tedy disk pľl giga a to byl definitivní start kolotoçe
upgradování.
Nejen Ĺe tento obrovskś disk skśtal nekoneçnou plochu
pro nejrľznłjĘí, vłtĘinou velké programy, které ale také
vyĹadují rychlejłí a vśkonnłjĘí stroj. A nakonec jeĘtł hry,
které jsou se zvukovou kartou tak fascinující. Pan K. młl
tedy plnś disk her a tak si koupil Blastera. Chvíli byl
unesen, ale jakmile se seznámil s tím, co vĘechno umí a také
co vĘechno umí pod Windows, zvolal: Já chci Windows! To ale
jeĘtł není vĘechno. UĹ s tím, jak si koupil disk poęád v nłm
hlodala myĘlkena pęekonat tak ohromnou pohádkovou hranici,
jako je jeden Giga a neustále uvaĹoval o Stackerovi, kterś by
mu diskovou kapacitu vśraznł znásobil. Jo, jenĹe opłt ouha!
Stacker by byl na 286 velmi pomalś a je lépe ho "vyhodit
nahoru" tedy do pamłti nad 1 MB. Zkrátka jeho stará 286-tka
mu zaçala bśt velmi tłsná a touĹil po poęádném stroji
vybaveném alespoĄ 2 MB pamłti.
Dále uĹ to Ęlo ráz naráz. Shánłl desku, nabídli mu
speciální 386/486 systém, no kdo by odolal za ty peníze -
2500,- Kç i s procesorem 486! JenĹe je potęeba koupit rovnou
4 MB RAM. No proç ne, bede to sice strát majland, ale co se
dá dłlat... Pan K. tedy koupil SIMMy, sestackeroval svľj disk
a pokochal se: Systém 486 s 1.2 Giga na disku, co víc si
poçítaçovś maniak mľĹe pęát. OvĘem tady se zmślil. Vśrobci
hardware i software mají poęád jeĘtł takovś náskok, Ĺe podle
jejich pęedstav toto není nic moc. Pak K tedy mordoval 486 se
4MB RAM a opájí se Windousem.
Tímto upgrade se vĘak z celého systému vyçlenila VGA
karta, která se svśmi 256 kb pamłti je zcela nedostaçující
a celś systém brzdí. Mimoto v DOOMovi je starĘné krve a tak
pro poęádné vychutnání této jedineçné brutality je potęeba
barevnś monitor, nebo alespoĄ rychlá video krata. Pak K se
opłt zhrozil, Ĺe by chtłl uĹ zase upgradovat. NaĘtłstí tu byl
kamarád k nezaplacení, kterś mu prodal svého SVGA Tridenta
s 512 kb video pamłti za 700,- Kç, coĹ je pęeci jen poloviçní
cena neĹ v obchodł a tudíĹ i únosná. Jé, ono je to vĘechno
rychlejĘí, QPEG a podobné obrázkovaçe krásnł zobrazují a to
pokoukání na spoęe odłné sleçny v rozliĘení SVGA! A tím je to
tady. Pan K. stojí opłt u dalĘího upgrade, jako na na
zaçátku. Tím, Ĺe upgradoval VGA kartu, jeho monochromatickś,
byč jakĹ takĹ SVGA monitor mu nestaçí. NejenĹe nezobrazuje
1024 bodľ, ale pęeci jen je tu ta krev z DOOMa.
Barevnś monitor není zrovna levná záleĹitost, ale
poçítaç opłt vyhrává nad navĹdy ztracenśm paęanem. No, ty
çtrnáctky sou nłjakś malś a patnáctka je sice o tochu draĹĘí,
ale uĹ poęádnś stroj s onscreenem a podobnśmi vymoĹenostmi.
Pan K. tedy vybral kasiçku, poĹádal o kapesné na rok dopęedu
a s hrozivśm pomyĘlením, Ĺe se na dlouho louçí se svou
zálibou v jídle si koupil poęádnej monitor. Ty pęekrásnś
barvy a takovś rozliĘení, lebedí s a tak se ani moc
nevzruĘoval tím, Ĺe mu uznali oprávnłnou reklamaci. Inu,
nłkdy se stává, Ĺe ne kaĹdś vśrobek je dokonalś. Co na tom
hlavnł, Ĺe çlovłk pomalu zelená z pľlnoçní Heretické paęby se
sluchátky a 15" fullscreenem! Je to sice Ępica, ale mohlo by
to bejt lepĘí. Taková VESĆcká katra, to by bylo nłco. JenomĹe
na to uĹ je potęeba poęádnou VESA desku a koupit zvláĘć
procesor. Mimoto pomalu ale jistł pęestával chodit windows,
Blaster se kousal a s poçítaçem pęestávalo bśt k vydrĹení.
Ne! Zaęekl se pan K., to bych mohl dłlat poęád. Mysli trochu,
software se dá docela dobęe krást, tak co to nevyęeĘit
nłjakśm fajnovśm operaçním systémem. Çorky to je moje a tak
majestátnł po dobu sedmi hodin instaloval Windows 95. KdyĹ to
celej rudej koneçnł spustil, tak na to çumí jak Bill do
vypitś flaĘky kdyĹ to programoval. Co to je...?! Hrľza a dłs
spolu s trochou zelenoçervené barvy se mu vlily do tváęe,
kdyĹ po nłkolika dnech a nocích zjistil, Ĺe nemá cenu tento
produkt pęesvłdçovat spolupracovat s çímkoliv, naotĹ pak
v oblasti multimédií. Obnovil tedy témłę zniçené a çásteçnł
zálohované tęijedniçky a koupil VESĆka na 66 MHz. ĺe bych se
jako sofwarovś pirát dal na pokání...?
Jo, VESA board, to je jinś kafe, ale to uĹ zaçal
docházet disk. Çtrnáct dnľ trvající defragmentace pęesvłdçila
paka K. ke koupi CD-ROMky. Takovejch her a Score s CD aĹ do
domu! Jak asi správnł tuĘíte takováto konfigurace se 4 MB RAM
prostł nemľĹe vystaçit na cédéçkové super hry. Spolu s osmi
megama se podaęilo levnł koupit VESA VGAçko se 2 MB. To se to
paęí, to je rychlost. Myslíte, Ĺe tato euforie vydrĹela? Ani
náhodou! Pak K. jednoho dne uslyĘel Sound Blastera AWEcko
a finançní neĘtłstí bylo hotovo. Vyhodil svého 16 bitového
Blastera, na kterého byl v dobách své 286-tky tak pyĘnś,
a kopuil lahľdkovś AWEcko. Od úplneho finançního krachu ho
zachránila docela zajímavá práce. Nebylo zbytí, ale vłęte
nebo ne, vśdłlku si neuĹil a jeho rodina uĹ vľlec ne. Ani si
nestaçil poęádnł prohlédnout AWEcko, kdyĹ v tom v práci
narazil na modem. Od tohoto momentu ho nezjímalo nic jiného.
Pan K. je navĹdy ztracen. Vstoupil na informaçní dálnice
a totálnł ho ten provoz vzal ssebou. Takového softu se vĘude
válí a to staçí se podívat jen po vlastech çeskśch. (Na
slvoensko radłji ne, tam se potuluje OneHalf). Tento razantní
pęíliv Megabytľ zákonitł vyvolal koupi poęádnśho Gigovśho
disku. Pan K. jen s pietou vzpomíná, jak pęed dvłma lety
touĹil alespoĄ po 80 MB disku. UĹ ale nemá sílu vyçítat si,
Ĺe si kdysi chtłl koupit myĘ. Je ztracen. Z dennł
aktualizovanśch ceníkľ sleduje vśraznś pád RAMky a tak to
pude vĘechno pryç. Opłt proklíná Microsoft, Ĺe bez LBA to
zkrátka nepude. UĹ je to v pamłti samej rezident. Tady bude
Pentium na 150, hezky 16 MB RAM (to by młlo alespoĄ rok
vydrĹet) a poęádná PCI video karta. CoĹ o to, VESĆk je sice
dobrej, ale PCI s VESA sloty, to ani nemá cenu shánłt.
AlespoĄ to bude rychlejĘí a takovś 4 MB VRAM taky nebudou
k zahození. Mimoto jedinś, co platí na WIN95 je FDISK nebo
zuęivł rychlej poçítaç, kam se museji ale vejít
i tęijedniçky, k tomu nejlépe jeĘtł OS/2 a pro jistotu UNIX,
kdyby to ostatní spadlo. Vśrobci software opravdu nelení
a dokáĹou takto váhajícího çlovłka ęádnł pęesvłdçit pro
Pentium a podobné stroje. Pan K. se nyní jmenuje Duke Nukem.
Pan K. skonçil s tou tęetí variantou. je z tłch
ĘčastnłjĘích. Vłęte, Ĺe se uĹ ale poohlíĹí po Pentiu Pro a po
nłjakśm tom 128 bitovym PCI Sound blasteru AWE s RISC
signálním procesorem a dvłma A/D pęevodníky pro quad stero
v Hi-Fi CD kavitł obohacenś syntezátorem OPL 8 spolu s chipen
na automatické zoreznávání hlasu...

No, Mirku hezky si mł tedy zveęejnil. Mám ale pocit Ĺe jsi se
zmślil v tom, Ĺe jsem skonçil v té tęetí kategorii. VíĘ, já
si moĹná postavim soukromou poçítaçovou síč na poęádnou
paębu. Nemohu svému jménu pęece zľstat nic dluĹnś!

Duke Nukem.

.