Śvod do svłta neslyĘících

Volné vyprávłní o sluchovém postiĹení, o neslyĘících a jejich svłtł. Pokud jste o tom doteâ nic nevłdłli, bude to pro vás dost pęekvapivé. Çtłte dál.. a radĘi si sednłte.


Existuje takové úsloví: "Slepota oddłluje çlovłka od vłcí, hluchota od lidí."
Je to bohuĹel pravda. KdyĹ çlovłk slyĘí, mľĹe si s lidmi povídat - mľĹe navázat komunikaci kdy chce, na ulici, pęi nákupu nebo v tramvaji. KdyĹ si doma zapne rádio, má poęady a zprávy ve stejné kvalitł jako ostatní. Není izolován. NeslyĘící bohuĹel ano :-(

×eknu-li, Ĺe neslyĘící jsou cizinci ve vlastní zemi, tak nepęeháním. KdyĹ potká prľmłrnś slyĘící çlovłk prľmłrného neslyĘícího, domluví se spolu? Moc ne. SlyĘící typicky zaçne zvyĘovat hlas, kęiçet a ęvát do ucha, protoĹe si myslí, Ĺe to pomľĹe. To je k smíchu. Nakonec to nejspíĘ vzdá se slovy "Já ti nerozumim" a rychle uteçe. ZdvoęilejĘí zkusí oblíbenou domluvu "rukama nohama", nebo zaçne shánłt papír a tuĹku. Není divu, Ĺe takovś "dialog" nikdy netrvá dlouho a vĘichni se snaĹí svého "bęemena" zbavit. Není to bohuĹel legrace, takové situace se neslyĘícím pęi kontaktu se slyĘícími stávají.

Velkś problém pęi komunikaci s neslyĘícími je jazyk. Hodnł neslyĘících totiĹ neumí správnł çesky. V Ĺádném pęípadł to ale není jejich vina, jen prostł çeĘtina není jazyk pro nł. ÇeĘtinu si vymysleli slyĘící pro sebe a udłlali si ji hroznł sloĹitou. Je krásná, bohatá, malebná i zvuçná - ale pro neslyĘící naprosto nevhodná (bez uráĹky). Oni mají svľj jazyk, lepĘí. Znakovou ęeç.

Vłdci zjistili, jak slyĘící lidé çtou. Uvidí slovo - a mozek ho nejprve rozpozná jako text. Hned potom ho pęevede do známé zvukové (!) podoby, aktivuje centrum sluchu a slovo mlçky "pęehraje". Śplnł stejnł, jako kdyby ho çlovłk normálnł slyĘel, jenomĹe v podvłdomí. Zajímavé, Ĺe?
Schválnł si to zkuste, jste-li slyĘící. Çtłte - a soustęeâte se NE na to, co çtete, ale na to, jakśm zpľsobem jednotlivá slova vnímáte. Uvidíte, Ĺe je budete zároveĄ "slyĘet" (proto je rychlost çtení omezena na rychlost ęeçi, kterou dokáĹete souvisle vnímat). Proç tohle píĘu?
ProtoĹe k pochopení vłci je tęeba vłdłt nłco o vśvoji mozku slyĘícího a neslyĘícího çlovłka. Je mezi tím obrovskś rozdíl. Velmi záleĹí na tom, kdy vznikla sluchová vada - jestli se nłkdo jako neslyĘící narodil, nebo jestli pęiĘel o sluch aĹ pozdłji.

Pęedstavte si, Ĺe jste nikdy neslyĘeli hlasovou (mluvenou) podobu písmen. Neznáte Ĺádnś zvuk pro písmeno "E", prostł vidíte jenom tęi vodorovné çárky spojené jednou svislou. Tenhle znak mľĹe s jinśmi tvoęit slova. Nłkdy se nad ním píĘe çárka, nłkdy háçek, jindy zase nic - a neexistuje na to Ĺádné pravidlo. Prostł to tak líp ZNő (ne vypadá).

Teâ k tłm shlukľm znakľ, ke slovľm, pęijde ÇeĘtina a zaçne s nimi vĘelijak Ĺonglovat. První pád, tęetí pád, Ĺenskś rod, muĹskś rod (co má spoleçného muĹskś rod s nosem?! nos je nos!). Shluky znakľ se vám míhají pęed oçima, młní koncovky, stávají se z nich úplnł nové shluky znakľ - a kdyĹ se je pokusíte poskládat do vłty, vznikne problém s pęedloĹkama, spojkama a vśplĄkama, aby to drĹelo pohromadł. Pęitom staçí jen poplést poęadí slov - a bude to Ępatnł. To je dľvod, proç çeĘtina není pro neslyĘící.

Ukázka reálné vłty psané neslyĘícím:
JeĘtł nemam, dalĘí poçkat. Proto, já mam kamarádka ona má svetr udłlat hotovo, ale nebyl setkánit. Poçkat..

Kromł gramatiky mají neslyĘící problémy se slovní zásobou. Je to tím, Ĺe byli od maliçka odęíznuti od zdrojľ informací. NeslyĘeli nikoho z rodiny mluvit, ani Ĺádné rádio a televize jim slovní zásobu nerozĘíęily. Pro slyĘícího çlovłka naprosto błĹná slova (talent, inflace, monarchie..) tęeba ani vľbec nemusí znát, protoĹe je dennł neslyĘí z televize, jako ostatní.

Znaková ęeç - pod tímhhle názvem se skrśvají dvł vłci: Znakovś jazyk a znakovaná çeĘtina. Znakovśm jazykem se baví sami neslyĘící mezi sebou, má vlastní pravidla, gramatiku, poęadí znakľ ve vłtł atd. Znakovanou çeĘtinu si vymysleli slyĘící, aby to młli jednoduĘĘí. Vznikne, kdyĹ vyslovíte normální çeskou vłtu a kaĹdé slovo v ní ukáĹete znakem. Asi jako kdybyste pęekládali anglickś text tím stylem, Ĺe pęeloĹíte vĘechny slova a zachováte poęadí (How are you? Jak jsi ty? Do you know, what is it good for? Dłlat ty vłdłt, co je to dobęe pro? :-))

Znakovaná çeská vłta nedává ve znakovém jazyce Ĺádnś smysl. Stejnł tak i vłta ve znakovém jazyce, doslovnł pęeloĹená do çeĘtiny. Mezi obłma je VELKŁ rozdíl a nedá se to míchat, i kdyĹ znaky jsou spoleçné.

MľĹe se stát, Ĺe neslyĘící nepochopí napsanou vłtu, tęeba "Dnes jdu s maminkou nakupovat". Nepochopí to ani tehdy, kdyĹ vĘe pęeloĹíte do znakované çeĘtiny (tím jste vłtu jen pęevedli z papíru na pohyby rukou). SnaĹíte se tedy dál a vysvłtlujete kaĹdé slovo zvláĘč: "Dnes" - ubezpeçí vás, Ĺe ví, co je dnes. "Jdu" - ano, chodit pęece umí. "S" - zná také. "Maminkou" - jasnł Ĺe zná maminku. "Nakupovat" - ano, nakupuje se v krámł. TakĹe znovu zopakujete celou vłtu, ale on jí zase nerozumí. Teprve kdyĹ mu nłkdo ęekne vłtu ve znakovém jazyce, BLIK! okamĹitł pochopí. DoĘlo vám doufám, Ĺe tu nłco neklape?

Znaková ęeç není jedna. V kaĹdé zemi se mluví vlastní znakovou ęeçí, která se od vĘech ostatních úplnł liĘí, stejnł jako çeĘtina od nłmçiny, francouzĘtiny nebo maâarĘtiny. Nauçíte-li se jednu, tak se v druhé zemi vľbec nedomluvíte. Mezinárodní znaková ęeç sice existuje, ale doma si stejnł kaĹdś mluví "po svojim".
Potkají-li se vĘak dva rození neslyĘící z rľznśch státľ, kteęí doma mluví kaĹdś svou vlastní znakovou ęeçí - svłte div se - oni si rozumí! Je to hroznł zvláĘtní vłc a slyĘící to nedokáĹou pochopit. Klíç k téhle záhadł je uloĹen právł v rozdílu vśvoje mozku u slyĘícího a neslyĘícího çlovłka.

BohuĹel za komunismu byla u nás znaková ęeç dlouho zakázaná a neslyĘícím se násilím vnucovala çeĘtina. Nikoho nezajímalo, Ĺe znaková ęeç je pro nł pęirozená. Ta byla v té dobł jen "opiçí mávání nedľstojné pro çlovłka" a tvrdł se razila cesta orální metody (NeslyĘící se pęi ní uçí správnł Ępulit rty a jazyk, ęídit dech atd., aby dokázali mluvit, pęestoĹe to sami neslyĘí. ZároveĄ se uçí odezírat, kdyĹ mluví nłkdo jinś. Jsou v tom utopené hodiny a hodiny tłĹké práce).
Komunismus u nás sluchovł postiĹenśm dost uĘkodil, ale to je téma na dlouho a naĘtłstí je dnes hodnł vłcí jinak. NeslyĘící byli uznáni za národnostní menĘinu se vĘím, co k tomu patęí: vlastní kultura i ęeç.

Pęed çasem lékaęi vynalezli sluchovou protézu. Takovou, která umoĹĄuje slyĘet lidem s poĘkozenśm vstupním sluchovśm mechanismem (bubínek, kladívko, kovadlinka), ale kteęí mají v poęádku sluchovś nerv. Samozęejmł ji hned naoperovali nłkolika neslyĘícím a hodnł si od toho slibovali - vĹdyč tihle lidé mohou koneçnł poznat, jaké to je slyĘet!
Ukázalo se, Ĺe neslyĘící tyhle sluchové protézy nesnáĘeli a lékaęi jim je museli brzy zase odejmout. Nezvykli si totiĹ na novś vjem. Zpľsoboval jim nepęíjemné pocity a mnohdy dokonce bolest proto, Ĺe jejich mozek nedokázal filtrovat vĘechny zvuky, které do nłj najednou zaçaly pęicházet. Neumłl rozliĘit jeden od druhého a vĘechny mu splynuly v Ęum. Tuhle vlastnost filtrace si mozek vytváęí od nejmenĘího vłku.

Vłdci spoçítali, Ĺe v místnosti, o které slyĘící ęíkají "tichá", je za błĹnśch podmínek pęítomna asi stovka rľznśch zvukľ. Tikání hodin, Ęustłní Ęatľ, vlastní dech, tlukot srdce, zvuky zvenku - a tak dál. Mozek slyĘícího vĘak tyto zvuky na pozadí odfiltruje a "odloĹí stranou", takĹe je çlovłk vľbec nevnímá, kdyĹ nechce. Díky filtraci také rozumí ęeçi jednoho çlovłka v davu, zpłvu pęi hudbł, apod.

U lidí, kteęí se jako neslyĘící narodili (nebo tłch, co ztratili sluch v raném dłtství) nemá mozek vyvinuté sluchové centrum. Místo toho ale ovládá jinou vłc: dokonale vnímá a filtruje pohyby. To, co pro nłkoho vypadá jako pomatené máchání rukama, je smłs pohybľ. A v ní se neslyĘící vyznají stejnł dobęe, jako slyĘící ve smłsi zvukľ.

×íká se, Ĺe neslyĘící "slyĘí" celśm tłlem. Vnímají totiĹ rľzné vibrace a záchvłvy o trochu líp neĹ slyĘící, protoĹe tłm obvykle zvuk vĘe "pęehluĘí" a doprovodnśm efektľm nevłnují takovou pozornost. NeslyĘící se baví stejnł jako slyĘící a také rádi tancují. Nevnímají pęitom hudbu, ale právł nárazy rytmu, proto musí bśt zvuk o nłco vśraznłjĘí. V sále pak staçí viditelnł povłsit ceduli s nápisem, co zrovna hrají (VALÇőK, POLKA..).

NeslyĘící se scházejí v klubech, kterśch není moc, ale v kaĹdém velkém młstł jeden je. Nemluví o niçem zaobalenł a v pozlátku (jako slyĘící), ale ęeknou vĘe pęímo narovinu. A také neznají ironii: to je vłc slyĘících. KdyĹ slyĘící ęekne "Klidnł to jablko snłz", mľĹe tím myslet také ironicky "OpovaĹ se ho dotknout". NeslyĘící, kterś nepozná tón hlasu, ho s klidem sní (dovolení pęece dostal :-)).

V denním Ĺivotł musejí neslyĘící pouĹívat spoustu kompenzaçních pomľcek. Tęeba speciální domovní zvonky, které místo zazvonłní rozblikají vĘechna svłtla v bytł. Budík pro neslyĘící je také zajímavá vłc. MľĹe to bśt velká vibraçní deska, co se montuje pęímo do postele, záblesková vśbojka nad postel nebo jen malś vibraçní budík çi hodinky na cesty. Místo obyçejného telefonu pouĹívají psací telefon (malá krabiçka s displejem a klávesnicí), mobilní telefon na SMSky a fax.

Televize je dobrá, kdyĹ má teletext, k nłkterśm poęadľm se obças vysílají skryté titulky. KdyĹ ho nemá, jsou neslyĘící odkázáni buâ na odezírání nebo na tlumoçení do znakové ęeçi. Odezírání je velmi únavné a po płti souvislśch minutách se automaticky pęestáváte soustęedit. Také nefunguje u cizích filmľ s dabingem nebo prostł tam, kde nevidíte mluvçímu na ústa. Znakové ęeçi je dnes na obrazovce zoufale málo, vlastnł jen dva poęady: Zprávy ve znakové ęeçi 5 minut o vĘedních dnech a Televizní klub neslyĘících jednou za 14 dní pľl hodiny. Toč vĘe. Skvłlá podpora, Ĺe?

U nás je také velmi málo tlumoçníkľ znakové ęeçi. Znakovou ęeç se chce nauçit pomłrnł dost lidí, ale kdyĹ pęijdou na kurz a zjistí, Ĺe to není tak jednoduché, rychle odpadají. Zaçáteçnické kurzy, co jsou od záęí, bśvají plné, ale do listopadu polovina lidí uteçe.
Ve svłtł jsou tlumoçníci znakové ęeçi dokonce i na rľznśch spoleçenskśch akcích, které se neslyĘících pęímo netśkají, v kostele, divadle, atd. Jak je to u nás, víte sami.

×eç rukou a tłla je pro neslyĘící základním vyjadęovacím prostęedkem, proto jsou od pęírody dobęí v pantomimł. Neváhejte ani chvilku, máte-li moĹnost navĘtívit vystoupení divadla pantomimy neslyĘících (tęeba brnłnská JAMU, NEPANTO, atd). VĹdycky to stojí za to.

Jako Ĺádní lidé, ani neslyĘící nejsou vĘichni stejní. Nłkdo se nedomluví jinak neĹ znakovśm jazykem, jinś umí perfektnł çesky psát i mluvit a navíc vśbornł odezírá, takĹe staçí zahuhĄat a on rozumí. Nłkteęí se nevyznají v çeském textu, ale jiní dokáĹou sami psát krásné básnł. Na ukázku jedna báseĄ, co vyĘla v çasopisu UNIE Çeské unie neslyĘících VII/8/98:

JĆ A TY

ELIŤKA VYORĆLKOVĆ

Já a ty - jsme spojeni
v spoleçném stesku z ticha
a pęece umíme naslouchat
slunci i stromu

mł pęenes temnotou
aĹ na dno laskání
s oçistnou samotou.
Do tesknic úponkľ
jsem rozsypala smích
do noci na sklonku
zpívám svľj dík....

vłtru i deĘti
kdy jinś v Ĺalu bloudí
nad propastí

Já a ty - jsme spojeni
v spoleçném stesku
z ticha a tmy
jinojazyçnu vyznáváme chválu


Poznámka: SnaĹil jsem se vĘechno podat tak, jak nejlíp umím, ale vypadá to jako stęepy z rozbitého skla. Snad vám nevadily vłci naplácané jedna pęes druhou, nepovedlo se mi to roztęídit. Hodnł toho mľĹe chybłt, nłco je nepęesné, ale základ to má. Máte-li pęipomínky, piĘte je prosím na mail.


Zpłt na hlavní stránku.