Elektronika

U┌ite├n┴ schÎm┴tka pro ka┌dÎho..

Jak rozsv╔tit diodu nap┼t╔m pod 1 Volt

Na b┼┌nÎ diod┼ je Ňbytek nap┼t╔ kolem 2V, tak┌e j╔ tu┌kovou bateri╔ 1.5V nerozsv╔t╔te. Na obr┴zku je jednoduch┘ obvod, kter┘ to dok┴┌e.
D┴ se to postavit za sm┼Ën┘ch 6K├, nacpat na desti├ku 10x20mm a pou┌╔vat napĎ. jako sign┴lka pro r╩znÎ no├n╔ hry. §spora bateri╔ m╩┌e b┘t dosti zna├n┴ - spo├╔v┴ v tom, ┌e jich nemus╔te kupovat tolik: na jednu diodu sta├╔ jedna tu┌kov┴.
Po pĎipojen╔ nap┴jec╔ho nap┼t╔, kterÎ m╩┌e b┘t ni┌Ë╔ ne┌ 1 Volt, se dioda rozsv╔t╔ norm┴ln╔m jasem. SpotĎeba z┴le┌╔ na diod┼ a m┼n╔ se s nap┼t╔m (zkuËebn╔ vzorek ┌ral z novÎ baterie 30mA), m┼lo by to vydr┌et sv╔tit p┴r dn╔, ale minim┴ln┼ pĎes noc.
Tranzistory jsou libovolnÎ NPN a PNP (napĎ. BC547 a BC557), odpory 330 Ohm a LEDka jak┴koliv. Na c╔vce nez┴le┌╔ v╩bec, klidn┼ j╔ navi╬te m┼d┼n┘m dr┴tkem 0.1mm na t┼l╔sko odporu (aspo╬ 200k). Nav╔jejte po celÎ jeho dÎlce n┼kolik vrstev z┴vit╩.. a a┌ se v┴m to bude zd┴t dost, konce dr┴tku pĎimotejte k v┘vod╩m odporu a zak┴pn┼te c╔nem.

§sporn┘ bleskov┘ blika├

Mal┘ blika├ s nepatrn┘m odb┼rem vytv┴Ď╔ na LED diod┼ kr┴tkÎ z┴blesky s kmito├tem asi 1Hz. Zapojen╔ bylo vyvinuto pro velmi malou spotĎebu, pĎipojenÎ na baterii 9V vydr┌╔ blikat pĎes tis╔c hodin (pokusn┘ vzorek byl v provozu 1400 hodin, tedy n┼jak┘ch 8 t┘dn╩).
SpotĎeba je 0.2 a┌ 0.4mA pĎi nap┴jec╔m nap┼t╔ v rozsahu 4.5 a┌ 12V. Tranzistory lze pou┌╔t jakÎkoliv PNP a NPN (napĎ. BC547 a BC557).
Pou┌it╔ to najde hlavn┼ v pĎ╔stroj╔ch na baterky, kde je tĎeba n┼co indkovat (zapnut╔) a nepl┴cat pĎitom zbyte├n┼ energi╔.
Zp┼t na hlavn╔ str┴nku
.