Krou┌kovÎ brn┼n╔N┴vod, jak si m╩┌ete uplÎst krou┌kovou zbroj doma, bez v┼tË╔ch obt╔┌╔. Jedin┘m limitem z╩st┴v┴ trp┼livost, celÎ brn┼n╔ se d┴ po ve├erech uplÎst za 14 dn╔.

 • Brn┼n╔ se plete v┼tËinou z krou┌k╩ o vnitĎn╔m pr╩m┼ru 6 a┌ 10mm, kterÎ si navinete z ocelovÎho dr┴tu 1.6 a┌ 2.2mm. Vzorek na obr┴zku je z krou┌k╩ pr╩m┼ru 6mm vinut┘ch z ├ern┼nÎho dr┴tu 1.6mm.

 • Dr┴t na v┘robu krou┌k╩ asi nejl╔p se┌enete ve velkoskladu hutn╔ch materi┴l╩ (napĎ. podnik Ferona), asi 20K├ za kilo. M╩┌ete si vybrat ze dvou druh╩: bu─to ├ern┼n┘ nebo pozinkovan┘, z┴le┌╔ na v┴s. Ńern┼n┘ Ëpin╔. Pozink je dra┌Ë╔, pevn┼jË╔ a nerezne, ale je leskl┘.
  Pr╩m┼r dr┴tu volte podle toho, jak velkÎ krou┌ky chcete m╔t. Pro v┼tË╔ krou┌ky vyberte tlustË╔ dr┴t a naopak. L╔p se pracuje s ten├╔m dr┴tem.

 • D╩le┌it┴ pom╩cka na v┘robu krou┌k╩ je nav╔jedlo. Ud┼l┴te si ho jednoduËe:
  Vezmete hladkou ocelovou ty├ dÎlky 0.5m stejnÎho pr╩m┼ru, jakÎ budou vaËe krou┌ky a ohnete jej do tvaru kliky (stejn┼ jako klika na grilov┴n╔ k ohni). Pak upnete do sv┼r┴ku vodorovn┼ kousek trubky vhodnÎho pr╩m┼ru, konec kliky do n╔ zasunete a nav╔jedlo je hotovÎ. Klikou budete nav╔jet krou┌ky, proto se mus╔ v trubce voln┼ ot┴├et, ale zase nesm╔ m╔t moc velkou v╩li.

 • PotĎebujete takÎ Ët╔pa├ky (nejl╔p p┴kovky!) a kombina├ky. Abyste nem┼li od kleËt╔ mozoly na rukou, doporu├uju jejich rukojeti ovinout n┼├╔m m┼kk┘m.

 • V┘roba krou┌k╩ nen╔ slo┌it┴. Na klice navinete z dr┴tu co nejdelË╔ pru┌inu a sund┴te j╔ z kliky. Nav╔jen╔ je dobrÎ za├╔t na tom konci kliky, kde j╔ dr┌╔te a nav╔jet sm┼rem k trubce. M┴te tak mo┌nost na za├┴tku zah┴knout konec dr┴tu za ohnutÎ rameno kliky, aby pru┌ina pĎi nav╔jen╔ neprokluzovala (obr┴zek).


  Kdy┌ m┴te hotovou pru┌inu, naËt╔p┴te z n╔ Ët╔pa├kama krou┌ky, p┼kn┼ jeden po druhÎm. Budou otevĎenÎ podobn┼ jako pÎrovÎ podlo┌ky. A┌ budete m╔t dostatek krou┌k╩ (na p┼knÎ brn┼n╔ je jich potĎeba asi 20 tis╔c), tak kombina├kama polovinu krou┌k╩ zm┴├knut╔m zavĎete. Pak vezmete v┌dy jeden otevĎen┘ a jeden zavĎen┘ krou┌ek a spoj╔te je dohromady, tak┌e budou tvoĎit dvojici. TakovÎ dvojice utvoĎ╔te ze vËech krou┌k╩.

 • M┴te-li pĎipravenÎ dvojice krou┌k╩, m╩┌ete za├╔t s pleten╔m: Berete je a pĎid┴v┴te do celku systÎmem "jeden krou┌ek na ├tyĎi". Postup spojov┴n╔ neum╔m popsat slovy, ale brzy na n┼j pĎijdete sami. Plat╔ pravidlo, ┌e kdykoliv navlÎknete n┼jak┘ krou┌ek na ├tyĎi dalË╔, hned ho kleËt┼mi zavĎete. Pozorn┼ si prohlÎdn┼te detail na obr┴zku a za├n┼te podle n┼j. Uvid╔te, ┌e za chvilku v┴m to p╩jde u┌ samo.
  Pozn┴mka: Na NovÎm hrad┼ jednou pletli brn┼n╔ tak, ┌e napĎed vyrobili z krou┌k╩ p┼tice (na jednom krou┌ku byly navle├eny dalË╔ ├tyĎi, vËech p┼t krou┌k╩ bylo zavĎen┘ch). Pak tyhle p┼tice spojovali dohromady pomoc╔ jednoduch┘ch otevĎen┘ch krou┌k╩, kterÎ hned po napojen╔ zavĎeli.
  Nev╔m, kter┘ zp╩sob je v┘hodn┼jË╔, oba m┼ pĎijdou stejnÎ.

 • A┌ upletete obdÎln╔k aspo╬ 20 x 30 krou┌k╩, pĎeruËte pr┴ci a d┴vejte pozor: Oblek mus╔ b┘t upleten tak, ┌e kdy┌ ho chytnete za ramena a nech┴te voln┼ viset dol╩ - MUSÚ se prov┼sit do tvaru p╔smene Y (dole se z╩┌╔). Kdy┌ se neprov┼s╔, pletete Ëpatn┼ a je tĎeba ho o 90 stup╬╩ oto├it.
  Je to kv╩li tomu, aby se krou┌ky nefaldovaly, a┌ je budete m╔t na sob┼, brn┼n╔ v┴m dobĎe sed┼lo a neprop╔chlo v┴m bĎicho, a┌ se ohnete.
  Kousek brn┼n╔ na obr┴zku je orientov┴n spr┴vn┼ ve sm┼ru shora-dol╩.

 • Detail vzorku:  Zp┼t na hlavn╔ str┴nku
  .