Jak se chovat k neslyË╔c╔m


PĎi setk┴n╔ s neslyË╔c╔m:

Nikdy na n┼j nekĎi├et!! Nepom╩┌e v┴m to, neslyË╔c╔ ├lov┼k v┴s nem╩┌e slyËet, ani kdybyste mu Ďvali rovnou do ucha.

Pokud um╔ odez╔rat, stoupn┼te si pĎed n┼j (ani bl╔zko ani daleko, cca 2m), d╔vejte se mu do tv┴Ďe a mluvte klidn┼ a pomalu. Hodn┼ pom╩┌e, kdy┌ otv╔r┴te pusu jako pĎi mluven╔, ale nevyd┴v┴te zvuk. T╔m si d┴v┴te mnohem v┼tË╔ pozor na to, jak mluv╔te. NepĎeh┴n┼jte to s artikulac╔ a mluvte stru├n┼, jasn┼, v┘sti┌n┼.

Neum╔-li odez╔rat, pou┌ijte pap╔r a tu┌ku. PiËte tiskac╔mi p╔smeny, kr┴tkÎ jednoduchÎ v┼ty. Pou┌╔vejte zn┴m┴ obecn┴ slova, vyhn┼te se slo┌it┘m v┘raz╩m a souv┼t╔m. V┌dy se ujist┼te, ┌e v┴m neslyË╔c╔ rozum╔. Pokud ovl┴d┴te prstovou abecedu, m╩┌ete ji pou┌╔t, plat╔ stejn┴ pravidla jako pĎi psan╔.

Bude-li pĎ╔tomen tlumo├n╔k znakovÎ Ďe├i: Nikdy nemluvte na tlumo├n╔ka! Bu─te st┴le obr┴ceni k neslyË╔c╔mu a mluvte pĎ╔mo na n┼j. Vytv┴Ď╔ to lepË╔ pocit kontaktu a neslyË╔c╔ se nec╔t╔ odstr├en┘ (mluv╔te s neslyË╔c╔m, tlumo├n╔ka m┴te jenom na pĎeklad).

Nikdy si ned┼lejte z neslyË╔c╔ho legraci! Nezneu┌╔vejte toho, ┌e vy slyË╔te! Nevyslovujte ┌┴dnÎ hloupÎ pozn┴mky, mohli byste na to dojet. Tlumo├n╔k obvykle neslyË╔c╔mu vËechno pĎelo┌╔, v├etn┼ vaË╔ v┼ty "Tohle mu prosiv┴s neĎ╔kejte". Tlumo├n╔ci v┼tËinou ct╔ etick┘ kodex, podle n┼ho┌ tvoĎ╔ "most" mezi v┴mi a neslyË╔c╔m. Jsou povinni pĎelo┌it vËe doslova, bez Ňprav a nestrann┼. Jakoby tam ani nebyli. Stejn┼ tak mus╔ vysv┼tlit neslyË╔c╔mu v┘razy kter┘m nerozum╔, upozornit ho na skrytÎ nar┴┌ky, dvojsmysly, ┌ertovn┘ t¤n Ďe├i apod.
Krom┼ toho n┼kteĎ╔ neslyË╔c╔ odez╔raj╔ tak perfektn┼, a┌ v┴s to pĎekvap╔. N┼kdy m╩┌ete b┘t dokonce k neslyË╔c╔mu obr┴ceni bokem, on se nemus╔ d╔vat pĎ╔mo na v┴s.. a stejn┼ "chytne" vËechno, co Ď╔k┴te.

Nepou┌╔vejte ironii. Viz: "No jen si to jablko klidn┼ sn┼z!" m╩┌ete myslet opa├n┼ "Opova┌ se na n┼j s┴hnout!", ale neslyË╔c╔ to nepozn┴. NeslyË╔ t¤n vaËeho hlasu (a jablko sn╔, dovolen╔ od v┴s pĎece dostal).


Zp┼t na hlavn╔ str┴nku.