Co dok┴┌e kytara..

Je mnoho zp╩sob╩ hry na kytaru. N┼kterÎ se v┴m pokus╔m pĎibl╔┌it..
ZdejË╔ zvukovÎ uk┴zky jsou jen pro pĎedstavu, jak dan┴ technika nebo efekt vypad┴, na kvalitu hr┴├e ani kytary nehle─te :-). VËechno je v MP3.
Housle
Od kytary je k housl╔m jenom kr╩├ek, tak pro├ to nezkusit? :-) Je to a┌ pĎ╔liË snadnÎ. Kousek bavlnky potĎeme kalafunou a m╩┌eme hr┴t
[uk┴zka].

SkĎ╔pot
Nelekejte se, kv╩li tomuto efektu (skĎ╔p┴n╔ a vrz┴n╔) nemus╔te ni├it kytaru, sta├╔ zlehka pĎej╔┌d┼t navlh├en┘m bĎ╔Ëkem ukazov┴ku po dÎlce strun. NejlÎpe zn╔ skĎ╔pot na nylonov┘ch strun┴ch
[uk┴zka], na kovov┘ch jej nedoporu├uji kv╩li korozi.

Hrac╔ strojek
Nev╔m, jak bych tuhle techniku jinak pojmenoval :) Polo┌╔te kytaru ├udl╔kem na zem (krk sm┼Ďuje kolmo vzh╩ru) a chytnete j╔ jako basu. Levou rukou pak chyt┴te akordy (dost nepohodlnn┼) a pravou hrajete pĎ╔razem, kter┘ nav╔c ozdob╔te drnknut╔m pĎes vËechny struny
[uk┴zka].

Efekty na basov┘ch strun┴ch
KovovÎ ovinut╔ basov┘ch strun umo┌╬uje vyloudit Ďadu pazvuk╩ t╔m, ┌e po n┼m pĎej╔┌d╔me po dÎlce zeshora dol╩. N┼kdy je dobrÎ tlumit strunu druhou rukou, aby nezn┼la.
Svist: BĎ╔Ëkem prstu nebo nehtem
[uk┴zka].
Moucha: Nehtem
[uk┴zka].
Slepice: Uchop╔me strunu E6 v horn╔ ├┴sti krku mezi palec a ukazov┴k pravÎ ruky. Dr┌╔me j╔ tak, abychom se j╔ dot┘kali n┼kter┘m z neht╩ (o n┼j se bude hr┴t). Mali├ko j╔ zvedneme, abychom nenar┴┌eli o pra┌ce, a trhav┘m Ëkub┴n╔m sj╔┌d╔me po strun┼ dol╩
[uk┴zka].

Sm╔ch
Vesel┘ sm╔ch se vyloud╔ opakovan┘m slidem
[uk┴zka].

V╔tr
Fouk┴n╔ v┼tru napodob╔te, kdy┌ rozt┴hnete od sebe prsty na pravÎ ruce, zleh┘nka je polo┌╔te na struny (jen co by se bĎ╔Ëky strun dot┘kaly) a za├nete rukou rychle kmitat zleva doprava
[uk┴zka].

ˇum
SlabounkÎ Ëum┼n╔ se dobĎe poslouch┴ v noci, kdy┌ je vËude kr┴sn┼ ticho - a do n┼j za├ne kytara Ëeptat jemnou melodii. BĎ╔Ëka prst╩ pravÎ ruky pĎitom rychle kmitaj╔ po dÎlce struny nahoru a dol╩, lev┴ ruka norm┴ln┼ ma├k┴ t¤ny. Proto┌e je Ëum opravdu velmi tich┘, musela b┘t pro v┴s
[uk┴zka] trochu zes╔lena, omluvte proto jej╔ kvalitu.

Rozsah t¤n╩
V┼tËinou se na kytaĎe (Ëpan┼lka s norm┴ln╔m lad┼n╔m) d┴ hr┴t v rozsahu t¤n╩ E0 a┌ A#2. Mimoto se daj╔ zahr┴t i t¤ny o jednu (dv┼) okt┴vy v┘Ë, kdy┌ brnk┴te ZA sedlov┘m pra┌cem (Ëest kr┴ďou├k┘ch strun, kterÎ vedou od n┼j ke kol╔├k╩m)
[uk┴zka].

Hra kol╔├kem
Pravou brnkn┼te, levou chyďte odpov╔daj╔c╔ kol╔├ek a.. to├te s n╔m :-)))
Pard¤n, to byl jen hloup┘ ┌ert :-)) PĎibli┌n┼ takhle by to zn┼lo:
[uk┴zka] :-)
Bub╔nek
Jsou dv┼ varianty: bu─ zkĎ╔┌╔te struny E6 a A5, ob┼ v jednom m╔st┼ pĎim┴├knete k pra┌ci a pak drnk┴te na ob┼ dv┼ z┴rove╬
[uk┴zka], nebo prost┼ ďuk┴te na dĎevo kytary prstama, kloubama, nehtama :-)) R╩zn┴ m╔sta kytary zn╔ jinak [uk┴zka].

Flageolety
(fla┌olety) - specialita strunn┘ch n┴stroj╩. Spo├╔v┴ v tom, ┌e jednu strunu rozkmit┴te na dvou frekvenc╔ch. Ud┼l┴te to tak, ┌e m╔sto stisku struny v n┼jakÎ poloze se j╔ na tom m╔st┼ pouze lehce dotknete bĎ╔Ëkem prstu - a po brnknut╔ prst ihned odd┴l╔te (na basov┘ch strun┴ch je pak mo┌nÎ dokonce pozorovat, jak struna v m╔st┼ dotyku stoj╔ a jej╔ horn╔ a doln╔ ├┴st se chv┼je). Struna pĎitom vyd┴v┴ kr┴sn┘, cinkav┼ zvoniv┘ zvuk (hodn┼ z┴le┌╔ na kvalit┼ kytary)
[uk┴zka]. NejlÎpe zn╔ flageolety v polovin┼ dÎlky struny (12. poloha u Ëpan┼lky).

Vibrato
M┴ mnoho podob. C╔lem v┌dy je, aby hran┘ t¤n ├i akord "kmital" (m┼nil svou v┘Ëku).
Jeden t¤n: prst bu─ zesiluje a povoluje tlak na strunu nebo se kolÎb┴ po strun┼ nahoru/dol╩. TakÎ mo┌no strunou po pra┌ci nepatrn┼ sm┘kat (kovovÎ struny pra┌ec poËkozuj╔). Ka┌d┘ zp╩sob zn╔ troËku jinak
[uk┴zka]. D┴ se zahr┴t i technikou slide [uk┴zka].
Akord: bu─to se zahraje vibrato ka┌d┘ t¤n v akordu zvl┴Ëď, nebo se pou┌ije speci┴ln╔ technika. Zn┴m dv┼: vyu┌it╔ Dopplerova efektu nebo rezonance kytary.
Doppler╩v efekt je univerz┴ln╔ a funguje na vËechny akordy. Prost┼ zahrajete akord a celou kytarou pomalu krou┌╔te tak, aby se otvor v kytaĎe k poslucha├╩m opakovan┼ pĎibli┌oval a vzdaloval. Vy z toho sice moc nem┴te, ale poslucha├i to slyË╔
[uk┴zka].
Rezonance funguje jen u p┴r akord╩ - u n┼kter┘ch siln┼, jinde slab┼ nebo v╩bec (z┴le┌╔ to na konstrukci kytary, akordy najdete zkusmo). Zahrajete akord, pravou ruku d┴te dlan╔ pĎesn┼ nad rezonan├n╔ otvor a budete se j╔ k n┼mu pĎibli┌ovat a zase vzdalovat (pozor na dotek strun) kmitav┼ od 2 do 10 cm. Zn╔ to jako uuuaaaauuuu.. :-)
[uk┴zka]

Tremolo
RychlÎ stĎ╔d┴n╔ t¤n╩. D┴ se hr┴t stejn┼ jako u mandoliny - o jednu strunu brnk┴te rychle sem-tam ob┼ma sm┼ry trs┴tkem (nehtem)
[uk┴zka], nebo k tomu pou┌ijete vËechny prsty pravÎ ruky. Ń╔m v╔c, t╔m l╔p - zapojte i mal╔├ek [uk┴zka].
Hrajete-li tremolo vËemi prsty na v╔c strun┴ch, zn╔ to Ňchvatn┼ - zvl┴Ëď, kdy┌ to s tou rychlost╔ trochu pĎe┌enete :-). Na to s┴m nesta├╔m, tuhle
[uk┴zku] hraje ˇt┼p┴n Rak.

Arpeggio
(arped┌o) - znamen┴, ┌e t¤ny n┼jakÎho akordu se nehraj╔ nar┴z, ale postupn┼, v rychlÎm sledu za sebou
[uk┴zka].

Rasguado
Rytmick┘ Ňhoz prsty pravÎ ruky pĎes struny
[uk┴zka]. Zn╔ jinak, kdy┌ se struny hned po Ňhozu utlum╔ [uk┴zka]. Pou┌╔v┴ se hodn┼ pĎi hran╔ flamenca.

Pizzicato
(picik┴to) - tlumen┘ t¤n. D┼l┴ se tak, ┌e prav┴ ruka se polo┌╔ okrajem dlan┼ na kobylku a zatlum╔ struny. Potom na n┼ norm┴ln┼ hraje, ale struny pĎitom nezn╔
[uk┴zka]. Je tĎeba d┴t velk┘ pozor, aby tlumen╔ bylo rovnom┼rnÎ na vËech strun┴ch.
Hra pravÎ ruky je takhle dost nepohodlnn┴, ale existuje jeËt┼ druh┘ zp╩sob: Prav┴ hraje norm┴ln┼ a lev┴ zatlum╔ struny t╔m, ┌e je nedotiskne k pra┌c╩m (pou┌itelnÎ hlavn┼ u barrÎ).

PĎ╔raz
Hra pĎ╔razem a odta┌en╔m (tÎ┌ ligado) je z┴kladem pro r╩znÎ melodickÎ ozdoby (trylky). Prst levÎ ruky udeĎ╔ kolmo na strunu v n┼kterÎ z poloh (t╔m ji rozezn╔) a tiskne ji d┴l - celou dobu bude struna zn╔t. Pak se prst odt┴hne a struna zazn╔ jin┘m t¤nem
[uk┴zka].
Prav┴ ruka pĎitom m╩┌e spolupracovat, ale nemus╔.

Slide
(slajd) - klouzav┴ zm┼na t¤nu z jednoho na druh┘ (tÎ┌ glissando). Pro v╔ce t¤n╩ nar┴z se n┼kdy pou┌╔v┴ tzv. bottleneck - sklen┼n┘ ├i m┼d┼n┘ v┴le├ek, kter┘ si navlÎknete na lev┘ mal╔├ek, pak ho polo┌╔te pĎes vËechny struny - a m╩┌ete se j╔t klouzat.. po krku nahoru a dol╩ :-)
[uk┴zka].

KytarovÎ rejstĎ╔ky
Kdy┌ hrajete na kytaru, tak hodn┼ z┴le┌╔ na tom, ve kter┘ch m╔stech brnk┴te na struny. V┼tËinou se hraje kolem rezonan├n╔ho otvoru (norm┴ln╔ kytarov┘ rejstĎ╔k)
[uk┴zka].
Pro tvrd┘, r┴zn┘, a┌ plechov┘ zvuk drnkejte co nejbl╔┌ u kobylky (sul ponticello)
[uk┴zka].
M┼kk┘ zvuk harfy dostanete v polovin┼ dÎlky struny (sol tasto)
[uk┴zka].


Absolutn╔ ticho
Je to zvl┴Ëtn╔ zp╩sob hry na kytaru, kter┘ b┘v┴ velmi obt╔┌n┘ pro takov┴ nemehla, jako jsem j┴ :-)) Jde o to, abyste na kytaĎe nevydali jedin┘ zvuk! :)) Zkuste to: zatlumte struny, a za ┌┴dnou cenu kytarou nepohn┼te - ├asto o n╔ Ëust╔ l┴tka na Ëatech :-)
Absolutn╔ ticho se obvykle vkl┴d┴, kdy┌ dohrajete n┼jakou zvl┴Ëď p┼knou skladbu. Div┴ci jsou doslova uneËeni kr┴sou t¤n╩, koukaj╔ do blba, v myËlenk┴ch bloud╔ kdov╔kde a ├asto ani ned┘chaj╔... kdy┌ tu n┴hle VY zni├ehonic poruË╔te absolutn╔ ticho n┼jak┘m t╔m LUP, K˛ßP, nebo nedejbo┌e BRNK :)). Vytrhnte lidi ze stavu rozj╔m┴n╔ - to je nejhorË╔, co jste jim mohli ud┼lat.. :-)

M╩┌ete si takÎ poslechnout skladby, pokud chcete.


Zp┼t na hlavn╔ str┴nku
.