Curriculum vitaeTak to jsem j┴! :-))


0,058 t
NultÎ narozeniny:6.2.1976
V┘Ëka:1830 mm
V┴ha:
IQ:0.00132E+5
S╔la:IDDQD
Barva o├╔, uË╔:Viz foto :-)
Po├et vlas╩:Nepo├╔tan┼
Secret skill:B┘val┘ pĎedseda KPP
Vrozen┘ odpor:KouĎen╔ & alkohol v jakÎmkoliv (i stopovÎm) mno┌stv╔
A├koliv nelze do kr┴tkÎho textu vt┼snat dvouhodinovÎ vypr┴v┼n╔, pokus╔m se sem aspo╬ vt┼snat dvacet let :-)

MÎ skute├nÎ jmÎno nikdy nebylo Pavel Havaj╔k, ale Pasoft.
Narodil jsem se pohlav╔ mu┌skÎho, co┌ mi u┌ z╩stalo. Ten omyl se stal pĎed necel┘mi 10000 dny, kdy jsem poprvÎ spatĎil, jak vypad┴ sv┼t - a nenapadlo m┼ nic chytĎejË╔ho, ne┌ za├╔t bre├et jako n┼jakÎ mimino. Tehdy jsem v┴┌il rovn┘ch 4.95 kg, co┌ se dodnes pĎ╔liË nezm┼nilo.
Pak u┌ to Ëlo hodn┼ rychle. Prvn╔ Ňsp┼ch byl, kdy┌ m┼ vzali do mateĎskÎ Ëkolky, a druh┘, kdy┌ jsem byl pĎijat do prvn╔ obecnÎ. Ve Ëkole n┴s u├ili ├╔st, sp┴t a po├╔tat (v uvedenÎm poĎad╔), n┼kterÎ v┼ci nech┴pu dodnes.
N┼kdy potom jsem sp┴lil sv╩j prvn╔ tranzistor, co┌ u mne podn╔tilo zv┘Ëen┘ z┴jem o elektroniku. Za├ala kr┴sn┴ doba bastlen╔ vËelijak┘ch elektronick┘ch hovadin i u┌ite├n┘ch pĎ╔stroj╩. Pozd┼ji jsem poznal, ┌e 1+1=10 a zcela m┼ uchv┴tily integrovanÎ obvody. Produkce zapojen╔, kterÎ k ni├emu nejsou, v tu chv╔li prudce vzrostla.
Po vstupu na SPˇ Elektro jsem poprvÎ uvid┼l, jak vlastn┼ vypad┴ po├╔ta├. Fascinovan┼ jsem tehdy z╔ral na Ň┌asnÎ mo┌nosti stroje, jemu┌ jsem mohl leËtit kl┴vesy, absolutn╔ Ëpi├ky tehdejË╔ rozvinutÎ techniky, IQ151. Pod jeho masivn╔ bakelitovou konstrukc╔ hlasit┼ chroupal CPU instrukce a bylo Ëkoda toho nevyu┌╔t.
N┼kde tam se datuje za├┴tek mÎho programov┴n╔ a j┴ po├al tou┌it po vlastn╔m po├╔ta├i. Pozd┼ji se j╔m skute├n┼ stal DIDAKTIK M, v┼rn┴ kopie legend┴rn╔ho ZX Spectra. Ta mal┴, skromn┴, Ëediv┴ krabi├ka se zapsala zlat┘m p╔smem do mÎho ┌ivota.
A pak spadla kometa. Bylo mi 18 a dostal jsem k narozenin┴m PC. Na tehdejË╔ dobu kan¤n: 386SX/16, 40MB HDD - no prost┼ d┼lo :-)

Mysl╔m, ┌e d┴l pokra├ovat nemus╔m, lidÎ s fantazi╔ si zbytek pĎedstav╔ sami
(ti ostatn╔ viz pov╔dka Za├alo to myË╔ na str┴nce Ńten╔ do nepohody).

P.S.: Za zm╔nku stoj╔ m╩j pokus o studium na ŃVUT FEL. Vzali m┼ bez pĎij╔ma├ek, to┌ jsem tam vstoupil, nic zlÎho netuËe :-). Byl jsem student m┴lo pe├liv┘ a veselou shodou okolnost╔ m┼ po 2 letech str┴ven┘ch na akademickÎ p╩d┼ tohohle Ňstavu vyrazili.
Jakmile m┼ vyhodili oknem, vr┴til jsem se dveĎma (co se div╔te, ├lov┼k pĎece nemus╔ bejt mladej, aby byl v prv┴ku) a historie se opakovala. Zase po dvou letech a zase vyhozen. Od tÎ doby odol┴v┴m vËem pokus╩m okol╔ dostat m┼ zp┴tky na fuckultu (vi─ Netopejre :)). Jo a nav╔c: o┌enil jsem se :-)))

A to je vlastn┼ celÎ. D┴l u┌ bych si musel vym┘Ëlet - a na to j┴ nem┴m povahu ;))Zp┼t na hlavn╔ str┴nku
.