DrD

je zkratka pro Dra├╔ Doup┼, fantasy hru na hrdiny. Nev┼Ď╔m, ┌e ji nezn┴te, ale pĎesto se v┴m zde pokus╔m v rychlosti na├rtnout, o co jde.

Nen╔ to ┌┴dn┴ z klasick┘ch her (tzn. nic jako karty, Ëachy, vrhc┴by, kostky, ├lov┼├e nezlob se, piËqorky.. apod.), na hran╔ DrD v┴m pln┼ posta├╔ dv┼ hrac╔ kostky (Ëestist┼nn┴ + desetist┼nka) a vaËe fantazie. Ta mus╔ b┘t co nejv┼tË╔ ;)

Hraje se ve vymyËlenÎm sv┼t┼ plnÎm kouzel, drak╩, skĎ╔tk╩ atd. a ka┌d┘ hr┴├ tam ovl┴d┴ svoj╔ postavu. Postavy - hrdinovÎ jsou neohro┌en╔ lidÎ rozli├n┘ch povol┴n╔, kteĎ╔ se vydali do sv┼ta za dobrodru┌stv╔m. Oby├ejn┼ vytvoĎ╔ malou dru┌inu, kter┴ cestuje pohromad┼ a spole├n┼ ĎeË╔ problÎmy, kterÎ se jim naskytnou.

Celou hru vym┘Ël╔ a Ď╔d╔ jeden ├lov┼k, kter┘ dostane zvl┴Ëtn╔ Ňlohu jakÎhosi moder┴tora (Ď╔k┴ se mu P┴n jeskyn┼). Ten vylo┌╔ postav┴m d┼j hry, a b┼hem n╔ rozhohuje o vËech v┼cech. Ovl┴d┴ takÎ ciz╔ postavy, kterÎ se ve hĎe objev╔, aď u┌ je to kr┴lovna, hostinsk┘, nebo tĎeba medv┼d, kter┘ zni├ehonic vyb┼hl z lesa a napadl dru┌inu.

C╔lem hry m╩┌e b┘t cokoliv, od zabit╔ draka pĎes z┴chranu princezny a┌ po hled┴n╔ poklad╩ - z┴le┌╔ na P┴nu jeskyn┼. Hra takÎ dlouhodob┼ ┌┴dn┘ c╔l m╔t nemus╔, postavy mohou jezdit po sv┼t┼ zcela voln┼ a d┼lat si, co je napadne. P┴n jeskyn┼ v┼tËinou do rozhodnut╔ postav v╩bec nezasahuje, pouze hr┴├╩m v┌dy ozn┴m╔, co se stalo.

Prvn╔ pravidla pro hru u n┴s vyËly mysl╔m ji┌ n┼kdy kolem roku 1990 v nakladatelstv╔ Altar, od tÎ doby jsou st┴le vylepËov┴ny a dopl╬ov┴ny. D┼l╔ se na n┼kolik ├┴st╔ - na pravidla pro za├┴te├n╔ky, pro pokro├ilÎ, pro experty..

Hrac╔ch kostek se v DrD pou┌╔v┴ k rozhodov┴n╔ ┌ivotn╔ch situac╔, kterÎ z┴le┌╔ na n┴hod┼. Jak moc se n┼kdo pĎi stĎelb┼ kuË╔ strefil; jak┴ je asi pravd┼podobnost, ┌e n┼kdo pĎi Ëplh┴n╔ po lan┼ spadne; kolik netop┘r╩ se probudilo, kdy┌ n┼kdo veËel do jeskyn┼; kolik se naËlo v lese hub.. atd.

A v╩bec..
Dra├╔ doup┼ se hraje skoro vËude, tak se netvaĎte, jako byste o n┼m jeËt┼ nikdy neslyËeli! :-)

Zde si m╩┌ete zkusit zahr┴t jedno uk┴zkovÎ dobrodru┌stv╔.


.