DrD - Jarri├├ino dobrodru┌stv╔

Kr┴tkÎ demo ve stylu her Dra├╔ho doup┼te. PĎevzato ze starÎho origin┴lu, upraveno, zkr┴ceno. Dost nepoveden┴ uk┴zka - omlouv┴m se vËem skute├n┘m fanouËk╩m a fanynk┴m DrD, hraj╔c╔m skute├nÎ pĎ╔b┼hy Dra├╔ho doup┼te, za velkÎ omezen╔ volnosti v tomto dobrodru┌stv╔..

JmenujeË se Jarikka a jsi ├lov┼├ice hrani├┴Ďka. M┴Ë tĎpytivÎ ËupinovÎ brn┼n╔, me├ svÎho otce a n┼jakÎ z┴soby j╔dla na cestu. TakÎ si neseË provaz (10 metr╩), n┼kolik pochodn╔, kĎesadlo a m┼ch s vodou.
Se sv┘mi pĎ┴teli - barbarem Donarem a kouzeln╔kem Orbrinem jste dorazili k ˇedÎmu Vrchu, kde se vyd┴v┴Ë na svou prvn╔ v┘pravu do jeskyn┼. Podle pov┼st╔ se tam ukr┘vaj╔ poklady nesm╔rnÎ ceny, kterÎ se chcete pokusit z╔skat.
Vstupujete dovnitĎ. Vchod je Ňzk┘, ale d┴l se rozËiĎuje a v chodb┼ se d┴ j╔t pohodlnn┼ vzpĎ╔men┼. Prvn╔ jde Donar, za n╔m Orbrin a nakonec ty. Donar zap┴lil pochode╬ a vytasil sv╩j me├. Tys ho napodobila a jdete vpĎed..

Co chceË d┼lat?

An¤¤¤, chci pokra├ovat!
Ne d╔ky, to nen╔ m╩j styl