FenomÎn zam├enÎho d╔t┼te :-)

Mnoha m┘m zn┴m┘m, kteĎ╔ maj╔ malÎ d╔t┼, se stala stejn┴ v┼c - d╔t┼ se jim samo zamklo zevnitĎ v pokoji (v koupeln┼, na z┴chod┼..), neum┼lo si znova odemknout, za├alo bre├et.. a oni bezradn┼ st┴li na druhÎ stran┼ dveĎ╔, konejËili ho a vysv┼tlovali, ┌e mus╔ oto├it kl╔├em..

Prevence je snadn┴: posb╔rejte doma vËechny kl╔├e, upn┼te do sv┼r┴ku a pilkou na ┌elezo v nich vyĎe┌te dr┴┌ku, jak ukazuje obr┴zek. Potom u┌ pro v┴s bude jednoduchÎ odemknout dveĎe z druhÎ strany Ëroubov┴kem.
Zp┼t na hlavn╔ str┴nku
.