Hlavolamy & spol.Na za├┴tek jeden vesel┘ rÎbus pro starË╔ 18-ti let :-)

Dok┴┌ete vysv┼tlit, pro├ 0.9 periodick┘ch se rovn┴ 1?
˛eËen╔
Jak by zn┼l pravdiv┘ v┘rok, jeho┌ negace by z┴rove╬ byla takÎ pravdiv┴? (Mimochodem: takovÎ v┘roky skute├n┼ existuj╔ :-))
˛eËen╔
VËepror┴┌ej╔c╔ stĎela je takov┴ stĎela, kter┴ vË╔m prolet╔ a nic j╔ nedok┴┌e zastavit. Neproraziteln┘ Ët╔t je naopak takov┘ Ët╔t, kter┘ vËemu odol┴ a nic ho nedok┴┌e prorazit. Co se stane, kdy┌ vËepror┴┌ej╔c╔ stĎela naraz╔ na neproraziteln┘ Ët╔t? :-)
˛eËen╔
Zrcadlo, jak zn┴me z ka┌dodenn╔ho ┌ivota, prohazuje vlevo a vpravo. Jak je potom ale mo┌nÎ, ┌e neprohazuje takÎ nahoĎe a dole?! A d┴l: jak je mo┌nÎ, ┌e tato vlastnost zrcadla z╩stane zachov┴na, kdy┌ ho oto├╔me o 90 stup╬╩?? :-)
˛eËen╔
V╔no ve flaËce stoj╔ 21K├. PĎitom je v╔no o dvacku dra┌Ë╔ ne┌ flaËka. Kolik stoj╔ flaËka? (Mimochodem: NENÚ to 1 koruna :-))
˛eËen╔
TĎi kluci se rozhodli, ┌e si koup╔ m╔├. Ten st┴l 30K├ a ka┌d┘ kluk m┼l 10K├, tak┌e ┌┴dn┘ problÎm - dali pen╔ze dohromady a koupili si ho. Kdy┌ odeËli z obchodu, tak si prodava├ vËiml, ┌e se spletl - a ┌e m╔├ m┼l st┴t jenom 25K├. Proto┌e to byl poctiv┘ prodava├, poslal honem za klukama svÎho pomocn╔ka s p┼ti korunama, aby jim je vr┴til. No ale proto┌e ten pomocn╔k zas tolik poctiv┘ nebyl, dal kluk╩m ka┌dÎmu zp┴ky jenom korunu a zb┘vaj╔c╔ dv┼ si nechal jako od cesty, za tu n┴mahu. A te─ po├╔tejte:
Ka┌d┘ kluk zaplatil 10K├ a koruna se mu vr┴tila, tak┌e do m╔├e investoval vlastn┼ jenom 9K├. TĎikr┴t dev┼t je 27, plus dv┼ koruny, kterÎ si nechal pomocn╔k, je 29.. No ale kde je ta koruna do t┼ch tĎiceti?? :-)

˛eËen╔
PĎedstavte si, ┌e z n┼jakÎho m╔sta na zem┼kouli jdete kilometr na jih, pak kilometr na v┘chod a nakonec kilometr na sever - a pĎijdete do toho samÎho m╔sta, odkud jste vyËli. T╔m m╔stem ur├it┼ NENÚ severn╔ p¤l (dokonce je to od n┼j docela daleko :-)). Kde to je? Napov╔m, ┌e takov┘ch m╔st je na zemi nekone├n┼ mnoho :-).
˛eËen╔
PĎedstavte si, ┌e stoj╔te tĎeba n┼kde v Ńech┴ch, jste tramp - a je v┴m Ňpln┼ jedno, kam zam╔Ď╔te. Rozhodnete se, ┌e budete chodit st┴le za Sluncem (tak, abyste ho m┼li poĎ┴d pĎed sebou). Ka┌dÎ r┴no se vyd┴te hned po rozbĎesku na cestu, p╩jdete st┴le stejn┼ rychle a po z┴padu Slunce jdete sp┴t. A dalË╔ den znova. M┴te spoustu ├asu (jsou pr┴zdniny), celou dobu m┴te kr┴snÎ po├as╔ a na cest┼ nenaraz╔te na ┌┴dnÎ pĎek┴┌ky (moĎe, hory..). Kam t╔mhle zp╩sobem dojdete?
˛eËen╔
D╩kaz, ┌e 4=5:
             1 = 1             ; pĎedpoklad

            -20 = -20            ; vyn┴sob╔me -20

          16 - 36 = 25 - 45          ; uprav╔me

          2     2
         4 - 9.4 = 5 - 9.5          ; uprav╔me

     2     /9\ 2  2     /9\ 2
     4 - 9.4 + |---| = 5 - 9.5 + |---|      ; dopln╔me na koĎen
           \2/         \2/ 
    ___________________     ___________________
   /              /
 _  / 2     /9\ 2   _  / 2     /9\ 2
 | / 4 - 9.4 + |---|  =  | / 5 - 9.5 + |---|  ; odmocn╔me
 |/        \2/     |/        \2/ 

            9     9                9
          4 - --- = 5 - ---          ; pĎi├teme -
            2     2                2

             4 = 5             ; cbd

DalË╔ matematickÎ d╩kazy (ji┌ jen ve zkratce):
       4X+8 = 3X+6    (je pravda, ┌e rovnice nem┴ ĎeËen╔?! ;-))
      4(X+2) = 3(X+2)
         4 = 3
                    A = 3/2B
                    4A = 6B
                 14A-10A = 21B-15B
                 15B-10A = 21B-14A
                 5(3B-2A) = 7(3B-2A)
                    5 = 7
         X = 2
      X(X-1) = 2(X-1)
       X^2-X = 2X-2
      X^2-2X = X-2
      X(X-2) = X-2
         X = 1
                    X = 1
                   X^2 = X
                  X^2-1 = X-1
                (X-1)(X+1) = (X-1)
                   X+1 = 1
                    2 = 1
        X^2 = X^2 
      X^2-X^2 = X^2-X^2
      X(X-X) = (X+X)(X-X)
         X = X+X
         X = 2X    (ka┌dÎ ├╔slo je sv╩j vlastn╔ dvojn┴sobek ;-))
Zp┼t na hlavn╔ str┴nku
.