Kouzla

ProtoÚe si pod tÉmhle mĘÚete pŇedstavit cokoliv, rÁd bych vÁm sv×ho konÉĂka pŇiblÉÚil trochu vÉc. Asi budete znÁt pojmy trik, salĎnnÉ magie, eskamot×rstvÉ, manipulace, zkrÁtka Ilusionismus.
Jsou to kouzla rychlŮch prstĘ a fantazie, vzniklÁ vŮhradnĹ pro zÁbavu obecenstva, kter× vlastnĹ vÉ, Úe je klamÁno, ale vĘbec mu to nevadÉ (ba prÁvĹ naopak :-)).

MoÚnÁ se vÁm dokonce vybavÉ nĹkterÁ jm×na slavnŮch kouzelnÉkĘ, namÁtkou..

Bartholomeo Bosco (1793-1863), znÁmŮ italskŮ kouzelnÉk, zvlÁÓÔ proslavil manipulaci Hra s pohÁry. OvlÁdal stovky trikĘ a kratochvilnŮch zÁbav, pro nĹÚ byl vÚdy velmi vÉtanŮm hostem v jak×koliv spoleĂnosti.
David Milestones Copperfield (1956), ameriĂan, studoval divadlo, dramaturgii a tanec. ZÁvratn× kari×ry kouzelnÉka dosÁhl dÉky televiznÉ spoleĂnosti CBS a sv×mu poŇadu The Magic Of Copperfield.
Robert Houdin (1805-1871), francouzskŮ kouzelnÉk, tvĘrce automatĘ, vynÁlezce trikĘ, postupĘ a pŇevratnŮch zmĹn v jeviÓtnÉm vybavenÉ. Je oznaĂovÁn za nejvĹtÓÉho kouzelnÉka minul×ho stoletÉ a otce modernÉ magie.
Kellnerov× (1875-dnes), ĂeskÁ kouzelnickÁ dynastie.
Pasoft (1976), jÁ ;) ZnÁm nĹkolik mÁlo pĹknŮch trikĘ, co se vĹtÓinou lidem lÉbÉ, a tak je obĂas dÁvÁm k dobru. Nic moc, kdo mĹ vidĹl kouzlit na nĹjak× session, vÁm to mĘÚe potvrdit ;)


UrĂitĹ jste velmi nedoĂkavi toho, abych vÁm tak× pŇedvedl nĹjakŮ trik :) VÉte, ono je tĹÚk× kouzlit, uÚ kdyÚ jste v m× blÉzkosti. Takhle na dÁlku je to mnohem obtÉÚnĹjÓÉ ;). Tak× nevÉm, co by s vÁmi mohla takovÁ magie prov×st, ale pŇesto se o to pokusÉm! ;-)
JinŮmi slovy: Byli jste varovÁni :-)))

VeselŮ trik: ZmizenÉ osoby
.