Maxi OverJump

Deskov┴ hra na b┴zi Halmy (pĎeskakova├ky). Vymysleli jsme to s Netopejrem za jednÎ obzvl┴Ëď pohnutÎ noci - a te─ se kouk┴te na v╩bec prvn╔ uveĎejn┼n╔ jej╔ch pravidel na sv┼t┼ ;-)

Hra je velmi n┴ro├n┴ na kombina├n╔ schopnosti & strategickÎ myËlen╔ a spolehliv┼ odrovn┴ i ty nejdrsn┼jË╔ Ëachisty sv┼ta b┼hem n┼kolika minut :)
K jej╔mu hran╔ je potĎeba oby├ejn┴ Ëachovnice, osm b╔l┘ch kole├ek, osm ├ern┘ch a nervy ze ┌eleza :-) Na za├┴tku se kole├ka rozestav╔ stejn┼ jako u D┴my nebo Halmy, jen s t╔m rozd╔lem, ┌e b╔l┴ kole├ka pĎijdou na ├ern┴ pole a ├ern┴ kole├ka na b╔l┴ pole. T╔m se dos┴hne jednak v┼tË╔ho zmatku b┼hem hry (o n┼j jde pĎedevË╔m) a jednak toho, ┌e kameny obou soupeĎ╩ se tak nikdy nemohou potkat na jednom poli.

Ve hĎe se kameny nevyhazuj╔, pouze pĎesunuj╔. C╔lem je co mo┌n┴ nejdĎ╔ve dostat vËechny svÎ kameny do z┴kladn╔ho postaven╔ na prot┼jË╔ stran┼ Ëachovnice.
T┴hnout se d┴ pouze na voln┴ pole opa├nÎ barvy, ne┌ je barva kamen╩, a to bu─ libovoln┘m sm┼rem Ëikmo o jedno pole (obr. 1), anebo pĎeskokem.
PĎeskoky jsou jednak klasickÎ jako v Halm┼ (pĎesko├╔ se Ëikmo vlastn╔ k┴men, je-li hned za n╔m volno - obr. 2) anebo se vodorovn┼-svisle pĎesko├╔ k┴men soupeĎe (obr. 3).
Stejn┼ jako u Halmy se m╩┌e v r┴mci jednoho tahu ud┼lat tĎeba deset pĎeskok╩.


Tempo hry se st┴le zrychluje a hr┴├i ji┌ nenazna├uj╔, kudy prov┴d┼li jednotlivÎ pĎeskoky - prost┼ seberou k┴men z jednoho pole Ëachovnice a polo┌╔ ho jinam (samozĎejm┼ dle pravidel pĎesunu). Pak je v┼c╔ soupeĎe, aby v m┌iku zkontroloval, je-li dan┘ tah mo┌n┘. Pokud s n╔m souhlas╔ a t┴hne, je pĎedchoz╔ tah zahran┘ a u┌ se nem╩┌e vr┴tit zp┴tky, i kdyby byl proti pravidl╩m. Pokud soupeĎ nesouhlas╔ (kĎi├╔ "Co┌e? Nech┴pu! Revize!"), mus╔ hr┴├ tah vysv┼tlit a uk┴zat, kudy k┴men sk┴kal z v┘choz╔ho pole do c╔lovÎho. NepodaĎ╔-li se hr┴├i dok┴zat, ┌e je takov┘ tah mo┌n┘, mus╔ ho vr┴tit zp┼t a t┴hnout jinak.

Vyhraje-li jeden z hr┴├╩, v╩bec nic se ned┼je (nejde toti┌ o v┘hru, ale o samotn┘ pr╩b┼h hry) a hr┴├i ihned za├╔naj╔ novou hru s kameny opa├nÎ barvy, ne┌ dosud m┼li (v┘hoda: nemus╔ se obracet Ëachovnice a zv┘Ë╔ to chaos).

Nutno podotknout, ┌e ke konci je cel┴ hra zalo┌ena v┘hradn┼ na d╩v┼Ďe, proto┌e v tÎ Ë╔lenÎ rychlosti oba hr┴├i tak-tak ┌e st╔haj╔ vym┘Ëlet svÎ tahy a nemaj╔ Ëanci jeËt┼ kontrolovat slo┌it┼ vykonstruovanÎ tahy soupeĎe.
Na obou soupeĎ╔ch je mo┌no pozorovat b┼hem hry viditelnÎ zm┼ny. Z Ňvodn╔ho klidu neust┴le zrychluj╔ tempo, ani┌ by je k tomu kdokoliv nutil. Za├╔naj╔ b┘t nerv¤zn╔, prov┴d┼j╔ nedomyËlenÎ ├i n┴hodnÎ tahy, zat╔naj╔ p┼sti a okusuj╔ si nehty. Pak za├╔naj╔ zapom╔nat barvu sv┘ch figurek, t┴hnou m╔sto soupeĎe a za chv╔li se nervov┼ sesypou.
Maj╔ skv┼le vymytÎ mozky, podaj╔ si ruce a s pĎihloupl┘m Ňsm┼vem klesnou kr┴sn┼ pĎ╔jemn┼ unaveni do kĎesla, co┌ bylo Ň├elem hry. N┼kolik minut si vychutn┴vaj╔, jak je n┴dhernÎ v╩bec na nic nemyslet.. :-)


Zp┼t na hlavn╔ str┴nku
.