Dementova dobrodru┌stv╔


Varov┴n╔: Tato hra je siln┼ vulg┴rn╔ a morbidn╔!! :-((

Nen╔ vhodn┴ pro hodnÎ lidi, slabÎ povahy, osoby s nahlodanou psychikou a d┼ti.


Jde o textovku, upravenou pro Web. Hlavn╔ postava hry jste vy, Dement, tot┴ln┼ hloupÎ svoĎen╔ (napĎ╔klad ani nev╔te, co je c╔lem hry). Chcete-li si zahr┴t, pĎipravte se na nejhorË╔..

Pod┼kov┴n╔: Aď hru vymyslel kdokoliv, jeho toto┌nost mi z╩stane nav┌dy utajena. DOSovou verzi naprogramoval kdysi SAM - za co┌ mu velice d╔k! :-)


Ano, chci na vlastn╔ nebezpe├╔ spustit hru / NE, nebudu se zbyte├n┼ nervovat


.