Pistolka z kol╔├ku na pr┴dlo

Ud┼lal mi j╔ strejda, kdy┌ jsem byl jeËt┼ mal┘. Je nebezpe├n┴ asi jako d┼tsk┴ Ëpuntovka z hra├k┴rny :-))). Pamatuju se, jak jsme doma tajn┼ brali kol╔├ky a skv┼le se s nima tenkr┴t vyblbli :-).

Vezm┼te 2 dĎev┼nÎ kol╔├ky na pr┴dlo, stejnÎ jako je kol╔├ek na obr┴zku.Vyberte kol╔├ek, kter┘ mÎn┼ pru┌╔, a pĎed┼lejte ho na "dr┌┴k":Druh┘ kol╔├ek rozeberte, vezm┼te z n┼j pru┌inu (spouËď), jeden z dĎev┼n┘ch d╔lk╩ - a smontujte z nich "hlave╬":Zasu╬te hlave╬ do dr┌┴ku.. a pistolka je hotov┴:Posledn╔ zbyl┘ dĎev┼n┘ d╔lek (n┴boj) zatla├te ├eln┼ do hlavn┼. PĎitom se nat┴hne pru┌ina a zapadne do dr┴┌ky v kol╔├ku.Pistolka je pĎipraven┴ k v┘stĎelu, sta├╔ nam╔Ďit a zm┴├knout spouËď :-))N┼kolik rad na z┴v┼r:
A┌ budete l┴mat rekordy v dostĎelu, vyberte si kol╔├ek s maxim┴ln┼ pru┌╔c╔ pru┌inou nebo j╔ kleËt┼ma trochu dot┴hn┼te. N┴m to l╔talo nejd┴l asi 10 metr╩, pr╩m┼rn┼ vËak 3-5. MenË╔m d┼tem pru┌inu naopak rozt┴hn┼te, budou m╔t slabou├kÎ "pliv┴tko" na 1 metr.
Nabitou pistolku m╩┌ete pojistit proti n┴hodnÎmu v┘stĎelu: Zasu╬te n┴boj d┴l do hlavn┼ - za zob┴├ek pru┌iny (klidn┼ a┌ nadoraz) - a kdy┌ potom zm┴├knete spouËď, n┴boj nevylet╔. PĎed stĎelbou n┴boj zase jednoduËe povyt┴hnete.

P.S.:
VËimli jste si, jak ekologick┴ byla v┘roba pistolky? ˙┴dn┘ d╔lek nezbyl = nulov┘ odpad! :))


Zp┼t na hlavn╔ str┴nku
.