Tipy a triky

Zde jsou zadarmo rady k nezaplacen╔ :-)

Kuchyn┼

 • MlÎko ani polÎvka nepĎekyp╔ pĎes okraj rendl╔ku, potĎete-li okraj n┼jak┘m tukem.
 • Knedl╔ky se nerozvaĎ╔, pĎid┴te-li do vody Ëpetku hladkÎ mouky.
 • Ryb╔ pach zmiz╔, namo├╔te-li rybu na n┼jak┘ ├as do mlÎka.
 • T┼sto se v┴m pĎi zpracov┴n╔ nebude lepit na ruce, kdy┌ si je pĎed prac╔ nama┌ete tukem.
 • PĎi mlet╔ strouhanky zkuste pĎes ml┘nek pĎet┴hnout s┴├ek a zajistit jej gumi├kou. Budete ml╔t pĎ╔mo do pytl╔ku a bez nepoĎ┴dku.
 • Aby s╩l ve sl┴nce nevlhla a netvrdla, vlo┌te do sl┴nky p┴r zrnek r┘┌e nebo suchÎho hr┴Ëku.
 • K╩ru a b╔lou bl┴nu z pomeran├e nebo grapefruitu oloup┴te sn┴z, kdy┌ plod na chv╔li ponoĎ╔te do vrouc╔ vody.
 • Brambory se uvaĎ╔ rychleji, kdy┌ k nim pĎid┴me l┌╔ci tuku nebo sklenku piva. TakÎ se mohou navlÎknout na pletac╔ jehlici (kov do nich pĎivede v╔c tepla) nebo vaĎit v tlakovÎm hrnci.
 • Brambory uvaĎenÎ ve v┘varu na polÎvku budou zvl┴Ët┼ chutnÎ.
 • NamrzlÎ nechutnÎ brambory lze zachr┴nit: nech┴te je p┴r dn╔ vyv┼trat v m╔stnosti s teplotou asi 15 stup╬╩. PĎi vaĎen╔ pak n┼kolikr┴t m┼n╔te vodu (teplou za teplou) a pĎid┴te l┌i├ku octa.
 • Nakrojen┘ sal┴m neoschne, potĎete-li ho b╔lkem nebo s┴dlem.
 • Vejce pĎi vaĎen╔ nepraskne, prop╔chnete-li jej jehlou na tupÎm konci. Do vody m╩┌ete takÎ pĎidat trochu octa.
 • PrasklÎ vejce uvaĎ╔te takto: opl┴chn┼te ho studenou vodou a pak vho─te do vrouc╔ vody. Zaru├en┼ nevyte├e.
 • ŃerstvÎ vejce od starÎho pozn┴te ve vod┼: ├erstvÎ klesne ke dnu,
 • starÎ plave.
 • VaĎenÎ vejce se v┴m podaĎ╔ rozto├it na Ëpi├ce, syrovÎ nikoliv.
 • Chlebov┴ strouhanka je pro zahuËďov┴n╔ gul┴Ëe a om┴├ek lepË╔ ne┌ mouka.
 • Aby se tuky pĎi sma┌en╔ nepĎipalovaly a neprskaly, pĎidejte do nich Ëpetku soli nebo pl┴tek syrovÎ mrkve.
 • Porcel┴nov┘ tal╔Ďek polo┌en┘ do hrnce zabr┴n╔, aby se pokrm pĎi vaĎen╔ pĎip┴lil ke dnu.
 • Aby mlÎko nezkyslo, dejte do n┼j kostku cukru nebo list kĎenu.
 • Okurku zachov┴te sv┼┌╔, ponoĎ╔te-li ji do vody stopkou dol╩. Voda by m┼la okurce sahat "do p╩li t┼la". Rovn┼┌ je mo┌nÎ celou okurku potĎ╔t vaje├n┘m b╔lkem.
 • Pokli├ku m╩┌ete z hrnce pĎi vaĎen╔ kdykoli sejmout, opatĎ╔te-li ji korkov┘m Ëpuntem zatla├en┘m do dr┌┴tka. Za n┼j pak horkou pokli├ku v pohod┼ chytnete.
 • Teplotu trouby m╩┌ete zm┼Ďit prou┌kem tenkÎho pap╔ru. Pokud po 3 minut┴ch pap╔r ze┌loutne a zkrout╔ se, je trouba vla┌n┴ a upe├ete v n╔ leda piËkot. Je-li prou┌ek ┌lutohn┼d┘, je trouba vyhĎ┴t┴ asi tak na b┴bovku, dort nebo v┴no├n╔ cukrov╔. Jestli┌e pap╔r docela zhn┼dne, je teplota vhodn┴ i pro v┴no├ku, buchty nebo mazanec.
 • Maso lze za i tepl┘ch dn╩ uchovat do druhÎho dne bez ledni├ky. Sta├╔ potĎ╔t octem nebo zabalit do ut┼rky namo├enÎ v octovÎ vod┼.
 • J╔dlo stydne pomaleji, nahĎejete-li pĎedem tal╔Ďe.

 • §klid & Ňdr┌ba

 • Z┴pach z kouĎen╔ se zna├n┼ zm╔rn╔, pov┼s╔te-li v m╔stnosti houbu namo├enou v oct┼ nebo kdy┌ zap┴l╔te sv╔├ku.
 • Zamrzl┴ okna umyjte slanou vodou s jarem. Nepot╔ se a nezamrzaj╔.
 • Aby obrazy visely rovn┼, pĎilepte zezadu na r┴m kousek Ëmirglpap╔ru.
 • ˇpinavou spodn╔ plochu ┌ehli├ky vy├ist╔te, kdy┌ pĎe┌ehl╔te rozp┴lenou ┌ehli├kou vrstvu nahrubo mletÎ soli.
 • MastnÎ skvrny z pap╔ru odstran╔te tak, ┌e je zasypete kĎ╔dou, pĎikryjete z obou stran pij┴kem a zat╔┌╔te do druhÎho dne.
 • Otvory do k╩┌e (opasku) jdou dobĎe d┼lat roz┌haven┘m hĎeb╔kem.
 • PĎ╔liË m┼kk┘ kart┴├ ztruhne v roztoku kamence.
 • Nerezav┼j╔c╔ hĎeb╔ky dostanete, kdy┌ je roz┌havenÎ hod╔te do oleje.
 • Nat┼ra├sk┘ Ët┼tec je velice dobr┴ pom╩cka na myt╔ n┴dob╔.
 • Skom╔raj╔c╔ ohe╬ o┌iv╔ hrst soli.
 • Uhl╔ pokropenÎ vodou vyd┴ v┼tË╔ ┌┴r. Briketa hoĎ╔ dÎle zabalen┴ do pap╔ru.
 • V nouzi se d┴ docela dobĎe pr┴t gumov┘m zvonem na proplachov┴n╔ v┘levek. • Zp┼t na hlavn╔ str┴nku
  .