Tranzistor


Elektronick┴ polovodi├ov┴ sou├┴stka se tĎemi (n┼kdy i v╔ce) v┘vody, kter┴ je schopn┴ zesilovat v┘kon. M╩┌ete jej nalÎzt v mnoha elektronick┘ch pĎ╔stroj╔ch, ale nezkouËejte to ;-)
D╩le┌it┴ pozn┴mka: Tuto sou├┴stku samozĎejm┼ nelze zam┼╬ovat s lidov┘m n┴zvem pro tranzistorov┘ pĎij╔ma├, kterÎmu se naprosto netechnicky (a tedy nespr┴vn┼) Ď╔k┴ "tranzistor"!

Pro laiky:
Nechte to plavat.
Ur├it┼ m┴te sv┘ch starost╔ dost, tak┌e se usm╔vejte a v┼zte: bude l╔p :-)

Pro tou┌╔c╔ po pozn┴n╔:
Princip ├innosti:
V┘stupn╔ elektrodou tranzistoru je nej├ast┼ji kolektor, jeho┌ proud je omezen odporem pĎechodu P-N mezi kolektorem a b┴z╔ (polarizovanÎho v z┴v┼rnÎm sm┼ru). Zavede-li se proud vstupn╔m pĎechodem P-N (mezi b┴z╔ a emitorem je polarizov┴n v propustnÎm sm┼ru), difunduj╔ odtud nabitÎ ├┴stice (elektrony nebo d╔ry) do oblasti v┘stupn╔ho pĎechodu a svou pĎ╔tomnost╔ sni┌uj╔ jeho odpor, tak┌e proud v┘stupn╔ho pĎechodu roste s proudem protÎkaj╔c╔m vstupn╔m pĎechodem.

Pro odborn╔ky:
Ignorujte laskav┼ vËechno, co jste se tu o tranzistoru dozv┼d┼li :-)Zp┼t
.