Za├alo to myË╔...

aneb (mo┌n┴) zaj╔mavÎ kec┴n╔ o po├╔ta├ov┘ch upgrade.
Z nehodnov┼rnÎho vypr┴v┼n╔ pana K. po noc╔ch sesmolil MirekJ.

Ano, za├alo to vËechno myË╔, proto┌e pan K, jak budeme nad┴le
naz┘vat naËeho typickÎho po├╔ta├ovÎho mainaka, dostal n┼kde
n┼jak┘ program a ten mu ozn┴mil n┼co v tom smyslu jako Mouse
not found, program halted, ├i Hardware requirements:
Microsoft comlatibile mouse. N┴Ë pan K byl a┌ nyn╔ se svou
286-tkou spokojen a chlubil se, pĎed pĎ┴teli ┌e m┴ AT, a ┌e
ho naËt┼st╔ minuly doby pomale nechutn┘ch XT, mnohdy i bez
hard disku. Byl Ëďasten a┌ do tÎ doby, kdy jeden program
za├al po┌adovat Mouse a kdy druh┘ progam byl bez myËi jen
t┼┌ko ovladaten┘. Pan K. tedy obeËel p┴r po├╔ta├ov┘ch obchod╩
a v cen╔c╔ch vyhledal polo┌ky po├╔ta├ovÎ myËi. A ejhle, myË
se d┴ sehnat za p┴r stovek, no to si pĎece mohu dovolit.
Proto┌e to byl u┌ pĎeci jen trochu pokro├il┘ maniak, tak ho
napadlo pod╔vat se na zadn╔ starnu po├╔ta├e, jestli bude myË
kam pĎipojit. Hledal a naËel jen n┼co, co pĎipom╔nalo
paraleln╔ port a potÎ co v obchod┼ zjistil, ┌e myË je
sÎriov┴, byl velmi roztrp├en. Kde sehnat oby├ejn┘ port? Za├al
se tedy bl╔┌e zaj╔mat hardware a zhrozilo ho, ┌e onen port by
jej pĎiËel pomalu na v╔c, jak myË. NicmÎn┼ sh┴n┼l d┴l, a tak
n┼jak se mu pĎipletly do cesty dv┼ karty. Jedna byla oby├ejn┴
karta s I/O porty a jedna byla cel┘ IDE Ďadi├. Rozd╔l v cen┼
nepatrn┘, ob┼ ceny velice pĎijatelnÎ, a tak se pan K rozhodl:
Koupim si rovnou IDE Ďadi├, budu tak m╔t porty i Ďadi├,
kdybych si n┼kdy v budoucnu cht┼l koupit v┼tË╔ disk. Ten 20
MB Ënek mi u┌ takÎ pĎest┴v┴ sta├it. Pan K si ani nepomyslel,
┌e stoj╔ na za├┴tku nekone├nÎho upgradov┴n╔, kterÎ m┴ pouze
tĎi konce:
1 tĎ╔da - U┌ivatel v bl┴zinci,
2 tĎ╔da - Finan├n┼ zrujnovan┘ u┌ivatel
3 tĎ╔da - U┌ivatel s Pentiem/150 MHz.
Takto kon├╔ u┌ivatel zata┌en┘ do upradovac╔ho kolto├e
a vËichni maj╔ spole├nÎ to, ┌e prokl╔naj╔ den kdy poprvÎ
sedli k po├╔ta├i. Vraďme se ale k panu K. Ten samozĎejm┼
nez╩stal jen u myËi. M┼l IDE Ďadi├ a t╔m i volnou cestu
k vysn┼n┘m kapictÎm disk╩ od 80 MB v┘Ëe, co┌ je v┌dy pro
majitele 20 MB 286-tek siln┼jË╔, ne┌ oni sami. Kdy┌ se k tomu
pĎid┴ ne v┌dy leg┴ln╔ vlastnictv╔ docela dobrÎ haldy program╩
kon├╔v┴ to v lepË╔m pĎ╔pad┼ zavaĎen╔m disketovÎ jednotky
n┴sledovanÎ finan├n╔m zrujnov┴n╔m ve form┼ n┴kupu poĎ┴dnÎho
pevnÎho disku. LepË╔ je na tom ten, kter┘ si hned na za├┴tku
uv┼dom╔, ┌e bude potĎebovat disk co nejvyËË╔. Mus╔m pana K.
pochv┴lit, ┌e pslechl dobrÎ pĎ╔telovy rady "Ń╔m v┼tË╔ disk si
koup╔Ë, t╔m rychleji ho zapln╔Ë" a nekoupil si v bazaru 80
- 120 MB disk, kter┘ podle jeho pĎedstav byl velk┘ a┌ dost.
Koupil tedy disk p╩l giga a to byl definitivn╔ start koloto├e
upgradov┴n╔.
Nejen ┌e tento obrovsk┘ disk sk┘tal nekone├nou plochu
pro nejr╩zn┼jË╔, v┼tËinou velkÎ programy, kterÎ ale takÎ
vy┌aduj╔ rychlej┼╔ a v┘konn┼jË╔ stroj. A nakonec jeËt┼ hry,
kterÎ jsou se zvukovou kartou tak fascinuj╔c╔. Pan K. m┼l
tedy pln┘ disk her a tak si koupil Blastera. Chv╔li byl
unesen, ale jakmile se sezn┴mil s t╔m, co vËechno um╔ a takÎ
co vËechno um╔ pod Windows, zvolal: J┴ chci Windows! To ale
jeËt┼ nen╔ vËechno. U┌ s t╔m, jak si koupil disk poĎ┴d v n┼m
hlodala myËlkena pĎekonat tak ohromnou poh┴dkovou hranici,
jako je jeden Giga a neust┴le uva┌oval o Stackerovi, kter┘ by
mu diskovou kapacitu v┘razn┼ zn┴sobil. Jo, jen┌e op┼t ouha!
Stacker by byl na 286 velmi pomal┘ a je lÎpe ho "vyhodit
nahoru" tedy do pam┼ti nad 1 MB. Zkr┴tka jeho star┴ 286-tka
mu za├ala b┘t velmi t┼sn┴ a tou┌il po poĎ┴dnÎm stroji
vybavenÎm alespo╬ 2 MB pam┼ti.
D┴le u┌ to Ëlo r┴z nar┴z. Sh┴n┼l desku, nab╔dli mu
speci┴ln╔ 386/486 systÎm, no kdo by odolal za ty pen╔ze -
2500,- K├ i s procesorem 486! Jen┌e je potĎeba koupit rovnou
4 MB RAM. No pro├ ne, bede to sice str┴t majland, ale co se
d┴ d┼lat... Pan K. tedy koupil SIMMy, sestackeroval sv╩j disk
a pokochal se: SystÎm 486 s 1.2 Giga na disku, co v╔c si
po├╔ta├ov┘ maniak m╩┌e pĎ┴t. OvËem tady se zm┘lil. V┘robci
hardware i software maj╔ poĎ┴d jeËt┼ takov┘ n┴skok, ┌e podle
jejich pĎedstav toto nen╔ nic moc. Pak K tedy mordoval 486 se
4MB RAM a op┴j╔ se Windousem.
T╔mto upgrade se vËak z celÎho systÎmu vy├lenila VGA
karta, kter┴ se sv┘mi 256 kb pam┼ti je zcela nedosta├uj╔c╔
a cel┘ systÎm brzd╔. Mimoto v DOOMovi je starËnÎ krve a tak
pro poĎ┴dnÎ vychutn┴n╔ tÎto jedine├nÎ brutality je potĎeba
barevn┘ monitor, nebo alespo╬ rychl┴ video krata. Pak K se
op┼t zhrozil, ┌e by cht┼l u┌ zase upgradovat. NaËt┼st╔ tu byl
kamar┴d k nezaplacen╔, kter┘ mu prodal svÎho SVGA Tridenta
s 512 kb video pam┼ti za 700,- K├, co┌ je pĎeci jen polovi├n╔
cena ne┌ v obchod┼ a tud╔┌ i Ňnosn┴. JÎ, ono je to vËechno
rychlejË╔, QPEG a podobnÎ obr┴zkova├e kr┴sn┼ zobrazuj╔ a to
pokouk┴n╔ na spoĎe od┼nÎ sle├ny v rozliËen╔ SVGA! A t╔m je to
tady. Pan K. stoj╔ op┼t u dalË╔ho upgrade, jako na na
za├┴tku. T╔m, ┌e upgradoval VGA kartu, jeho monochromatick┘,
byď jak┌ tak┌ SVGA monitor mu nesta├╔. Nejen┌e nezobrazuje
1024 bod╩, ale pĎeci jen je tu ta krev z DOOMa.
Barevn┘ monitor nen╔ zrovna levn┴ z┴le┌itost, ale
po├╔ta├ op┼t vyhr┴v┴ nad nav┌dy ztracen┘m paĎanem. No, ty
├trn┴ctky sou n┼jak┘ mal┘ a patn┴ctka je sice o tochu dra┌Ë╔,
ale u┌ poĎ┴dn┘ stroj s onscreenem a podobn┘mi vymo┌enostmi.
Pan K. tedy vybral kasi├ku, po┌┴dal o kapesnÎ na rok dopĎedu
a s hroziv┘m pomyËlen╔m, ┌e se na dlouho lou├╔ se svou
z┴libou v j╔dle si koupil poĎ┴dnej monitor. Ty pĎekr┴sn┘
barvy a takov┘ rozliËen╔, lebed╔ s a tak se ani moc
nevzruËoval t╔m, ┌e mu uznali opr┴vn┼nou reklamaci. Inu,
n┼kdy se st┴v┴, ┌e ne ka┌d┘ v┘robek je dokonal┘. Co na tom
hlavn┼, ┌e ├lov┼k pomalu zelen┴ z p╩lno├n╔ HeretickÎ paĎby se
sluch┴tky a 15" fullscreenem! Je to sice Ëpica, ale mohlo by
to bejt lepË╔. Takov┴ VESßck┴ katra, to by bylo n┼co. Jenom┌e
na to u┌ je potĎeba poĎ┴dnou VESA desku a koupit zvl┴ˢ
procesor. Mimoto pomalu ale jist┼ pĎest┴val chodit windows,
Blaster se kousal a s po├╔ta├em pĎest┴valo b┘t k vydr┌en╔.
Ne! ZaĎekl se pan K., to bych mohl d┼lat poĎ┴d. Mysli trochu,
software se d┴ docela dobĎe kr┴st, tak co to nevyĎeËit
n┼jak┘m fajnov┘m opera├n╔m systÎmem. Ńorky to je moje a tak
majest┴tn┼ po dobu sedmi hodin instaloval Windows 95. Kdy┌ to
celej rudej kone├n┼ spustil, tak na to ├um╔ jak Bill do
vypit┘ flaËky kdy┌ to programoval. Co to je...?! Hr╩za a d┼s
spolu s trochou zeleno├ervenÎ barvy se mu vlily do tv┴Ďe,
kdy┌ po n┼kolika dnech a noc╔ch zjistil, ┌e nem┴ cenu tento
produkt pĎesv┼d├ovat spolupracovat s ├╔mkoliv, naot┌ pak
v oblasti multimÎdi╔. Obnovil tedy tÎm┼Ď zni├enÎ a ├┴ste├n┼
z┴lohovanÎ tĎijedni├ky a koupil VESßka na 66 MHz. ˙e bych se
jako sofwarov┘ pir┴t dal na pok┴n╔...?
Jo, VESA board, to je jin┘ kafe, ale to u┌ za├al
doch┴zet disk. Ńtrn┴ct dn╩ trvaj╔c╔ defragmentace pĎesv┼d├ila
paka K. ke koupi CD-ROMky. Takovejch her a Score s CD a┌ do
domu! Jak asi spr┴vn┼ tuË╔te takov┴to konfigurace se 4 MB RAM
prost┼ nem╩┌e vysta├it na cÎdÎ├kovÎ super hry. Spolu s osmi
megama se podaĎilo levn┼ koupit VESA VGA├ko se 2 MB. To se to
paĎ╔, to je rychlost. Mysl╔te, ┌e tato euforie vydr┌ela? Ani
n┴hodou! Pak K. jednoho dne uslyËel Sound Blastera AWEcko
a finan├n╔ neËt┼st╔ bylo hotovo. Vyhodil svÎho 16 bitovÎho
Blastera, na kterÎho byl v dob┴ch svÎ 286-tky tak pyËn┘,
a kopuil lah╩dkov┘ AWEcko. Od Ňplneho finan├n╔ho krachu ho
zachr┴nila docela zaj╔mav┴ pr┴ce. Nebylo zbyt╔, ale v┼Ďte
nebo ne, v┘d┼lku si neu┌il a jeho rodina u┌ v╩lec ne. Ani si
nesta├il poĎ┴dn┼ prohlÎdnout AWEcko, kdy┌ v tom v pr┴ci
narazil na modem. Od tohoto momentu ho nezj╔malo nic jinÎho.
Pan K. je nav┌dy ztracen. Vstoupil na informa├n╔ d┴lnice
a tot┴ln┼ ho ten provoz vzal ssebou. TakovÎho softu se vËude
v┴l╔ a to sta├╔ se pod╔vat jen po vlastech ├esk┘ch. (Na
slvoensko rad┼ji ne, tam se potuluje OneHalf). Tento razantn╔
pĎ╔liv Megabyt╩ z┴konit┼ vyvolal koupi poĎ┴dn┘ho Gigov┘ho
disku. Pan K. jen s pietou vzpom╔n┴, jak pĎed dv┼ma lety
tou┌il alespo╬ po 80 MB disku. U┌ ale nem┴ s╔lu vy├╔tat si,
┌e si kdysi cht┼l koupit myË. Je ztracen. Z denn┼
aktualizovan┘ch cen╔k╩ sleduje v┘razn┘ p┴d RAMky a tak to
pude vËechno pry├. Op┼t prokl╔n┴ Microsoft, ┌e bez LBA to
zkr┴tka nepude. U┌ je to v pam┼ti samej rezident. Tady bude
Pentium na 150, hezky 16 MB RAM (to by m┼lo alespo╬ rok
vydr┌et) a poĎ┴dn┴ PCI video karta. Co┌ o to, VESßk je sice
dobrej, ale PCI s VESA sloty, to ani nem┴ cenu sh┴n┼t.
Alespo╬ to bude rychlejË╔ a takov┘ 4 MB VRAM taky nebudou
k zahozen╔. Mimoto jedin┘, co plat╔ na WIN95 je FDISK nebo
zuĎiv┼ rychlej po├╔ta├, kam se museji ale vej╔t
i tĎijedni├ky, k tomu nejlÎpe jeËt┼ OS/2 a pro jistotu UNIX,
kdyby to ostatn╔ spadlo. V┘robci software opravdu nelen╔
a dok┴┌ou takto v┴haj╔c╔ho ├lov┼ka Ď┴dn┼ pĎesv┼d├it pro
Pentium a podobnÎ stroje. Pan K. se nyn╔ jmenuje Duke Nukem.
Pan K. skon├il s tou tĎet╔ variantou. je z t┼ch
Ëďastn┼jË╔ch. V┼Ďte, ┌e se u┌ ale poohl╔┌╔ po Pentiu Pro a po
n┼jak┘m tom 128 bitovym PCI Sound blasteru AWE s RISC
sign┴ln╔m procesorem a dv┼ma A/D pĎevodn╔ky pro quad stero
v Hi-Fi CD kavit┼ obohacen┘ syntez┴torem OPL 8 spolu s chipen
na automatickÎ zorezn┴v┴n╔ hlasu...

No, Mirku hezky si m┼ tedy zveĎejnil. M┴m ale pocit ┌e jsi se
zm┘lil v tom, ┌e jsem skon├il v tÎ tĎet╔ kategorii. V╔Ë, j┴
si mo┌n┴ postavim soukromou po├╔ta├ovou s╔ď na poĎ┴dnou
paĎbu. Nemohu svÎmu jmÎnu pĎece z╩stat nic dlu┌n┘!

Duke Nukem.

.